Logo BSU

2021. Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : [106] Collection home page

Logo

Прадстаўлены матэрыялы ўдзельнікаў ХІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», якая адбылася 28–29 кастрычніка на філалагічным факультэце БДУ ў Мінску. Асветлены актуальныя пытанні тэорыі, гісторыі і паэтыкі літаратуры, кампаратывістыкі, літаратурных сувязяў і кантактаў, мастацкага перакладу, нацыянальнага і сусветнага літаратурнага працэсу, сучаснай паэзіі і прозы, развіцця жанраў і стыляў, літаратурнай і моўнай адукацыі і інш.

Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы ХІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нарадж. чл.-кар. НАН Беларусі праф. А. А. Лойкі, Мінск, 28–29 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Важнік (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Бельскі. – Мінск : БДУ, 2021. – 426 с.

Навуковы рэдактар А. І. Бельскі

Рэдакцыйная калегія:

кандыдат філалагічных навук дацэнт С. А. Важнік (гал. рэд.); доктар філалагічных навук прафесар А. І. Бельскі; доктар філалагічных навук (РФ) дацэнт У. Ю. Верына; кандыдат філалагічных навук дацэнт Л. А. Гедзімін; кандыдат філалагічных навук дацэнт Т. П. Казакова; кандыдат філалагічных навук Г. М. Мятліцкая; доктар філалагічных навук прафесар В. П. Рагойша; кандыдат філалагічных навук дацэнт І. І. Шматкова; кандыдат гістарычных навук прафесар А. А. Яноўскі; В. П. Крычко

Рэцэнзенты:

доктар філалагічных навук А. М. Мельнікава; кандыдат філалагічных навук В. А. Судлянкова

ISBN 978-985-881-257-7

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 106
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2021Эматыўны і традыцыйны літаратуразнаўчы аналіз паэтычнага твора (на прыкладзе аналіза верша Я. Янішчыц «Як называюцца слёзы»)Калядка, С. У.
2021Творчая спадчына Алега Лойкі ва ўспрыманні школьнікаўДылеўская, В. Ю.
2021Актуальныя аспекты рэалізацыі музейна-педагагічнай дзейнасці на ўроках беларускай літаратурыГрынько, С. Д.
2021Эпісталярый у часопісе «Тэрмапілы» як форма адкрытага тэкстуТварановіч, Г. П.
2021Аўтар, апавядальнік і герой у навелах В. КарамазаваАляшкевіч, Т. А.
2021Между историей и философией: пьеса Андрея Иванова «Крестовый поход детей»Чайка, Войцех
2021Экалагічны імператыў у беларускай паэзіі канца ХХ стагоддзя (на матэрыяле твораў Максіма Танка і Анатоля Сыса)Сякацкая, Н. А.
2021Ассоциативно-интертекстуальный тип мифофольклоризма в белорусском женском рассказе начала XXI векаКовалева, Р. М.
2021Раманны цыкл У. Гніламёдава ў кантэксце сучаснага літаратурнага працэсуРусілка, В. І.
2021Элементы еўрапейскага рыцарскага рамана ў творах Л. Дайнекі «Меч князя Вячкі» і «Назаві сына Канстанцінам»Лаўрык, Т. А.
2021Становление фольклористической школы в Белорусском государственном университетеМорозова, Т. А.
2021Интертекстуальные характеристики эпиграфа художественного текстаЗахарова, М. С.
2021Праблема кланавання ў публіцыстыцы Юрася БарысевічаКаменюкова, В. А.
2021Рэаліі малой радзімы ў мастацкім асэнсаванні Людмілы Кебіч (паводле зборніка паэзіі «Бэзавы дом»)Казлоўскі, Р. К.
2021У пошуках уласнага голасу: студэнцкі перыяд творчасці Анатоля СысаКавалёў, С. В.
2021Современный герой в драматургии Павла ПряжкоГулина, А. А.
2021Документальные драмы Д. Богославского (белорусско-русский контекст)Гончарова-Грабовская, С. Я.
2021Художественное произведение как культурный фонд, продукт, средство и информационный канал коммуникации в поликультурной среде (на примере региональной русскоязычной прозы Брестчины)Жигалова, М. П.
2021Мастацкая ўмоўнасць як спосаб адлюстравання сацыялізацыі ў моладзевай субкультуры (аповесць Анатоля Казлова «Дзеці ночы»)Алейнік, Л. В.
2021Эпісталярная спадчына Уладзіміра КараткевічаКажамякін, Г. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 106