Logo BSU

2022. Стылістыка: мова, маўленне і тэкст : [49] Collection home page

Разглядаюцца праблемы стылістыкі беларускай і рускай моў, стылістыкі публіцыстычных жанраў, эстэтыкі слова і стылістычнай абумоўленасці яго функцыянавання, дыскурснага аналізу медыятэкстаў, тэорыі і метадалогіі журналістыкі. Даследуецца сучасны медыйны працэс у кантэксце каштоўнасцей інфармацыйнага грамадства, актыўнага ўплыву на СМІ тэхналогій і фарміравання новай парадыгмы камунікатыўных зносін.

Прызначаецца філолагам, журналістам, рэдактарам, студэнтам, магістрантам і аспірантам факультэтаў журналістыкі.

Стылістыка: мова, маўленне і тэкст [Электронны рэсурс] : матэрыялы V Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М. Я. Цікоцкага, Мінск, 23–24 лют. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ, 2022.

Рэдакцыйная калегія:

кандыдат філалагічных навук дацэнт В. М. Самусевіч (гал. рэд.); доктар палітычных навук прафесар А. У. Баранава; кандыдат філалагічных навук дацэнт Г. І. Басава; доктар філалагічных навук прафесар Т. М. Дасаева; кандыдат філалагічных навук дацэнт Н. А. Зубчонак; доктар філалагічных навук прафесар В. І. Іўчанкаў; доктар гістарычных навук прафесар А. Г. Слука; кандыдат філалагічных навук Л. Р. Хмель; доктар філалагічных навук, кандыдат мастацтвазнаўства, прафесар Н. Ц. Фральцова

Рэцэнзенты:

акадэмік НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар У. В. Гніламёдаў; доктар філалагічных навук прафесар М. Р. Прыгодзіч

ISBN 978-985-881-263-8

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 49
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2022Жанровая специфика материалов на международную тематику в сетевом издании Брестской области zarya.byБеляева, И. В.
2022Специфика публицистических текстов (на примере украинского периодического издания «Голос просвещения»)Беценко, Т. П.
2022Стылістычнае выкарыстанне будаўнічай лексікі ў аповесці Васіля Быкава «Знак бяды»Берднік, С. К.
2022Как языком межнационального общения рассказать о самобытности социальной средыБаранова, Е. В.
2022Межкультурный аспект деловой вербальной коммуникации в высококонтекстных и низкоконтекстных культурахБасова, А. И.
2022Канцэпт жонка ў беларускіх і рускіх парэміяхШасцярнёва, Л. Г.
2022Использование кинообразов как средство повышения эффективности рекламных креолизованных текстовЯкубович, Д. М.; Соловьев, А. И.
2022Современные тенденции информационной деятельности журналистаШибут, И. П.
2022Природа модусных категорий: проблемы интерпретации в медиатекстахЦыбульская, М. П.
2022Беларускамоўная інтэрнэт-камунікацыя: тэарэтычныя і прыкладныя аспектыЦюцянькоў, М. С.
2022Язычніцкія элементы ў духоўнай культуры беларусаўХромчанка, А. Р.
2022Постправда как терминологическая ошибка и угроза для современной журналистикиХруль, В. М.
2022Эволюция языкового концепта брат в русской культуреХруль, С. В.
2022Дискурсивный вектор функциональной стилистикиБаженова, Е. А.; Ширинкина, М. А.
2022Содержание журнала «Бярозка» в 40-е гг. XX в.: функционально-ценностный и жанрово-тематический аспектыХаритонова, С. В.
2022Жанровая специфика медиатекста на спортивную тематику (на материале СМИ Японии)Танака, Х.
2022Вторичная глагольная номинация ментальной сферы в языке современных СМИ (на примере издания «СБ. Беларусь сегодня)Трухан, Ю. Н.
2022Дискурсные особенности шведских адаптированных СМИ (на материале газеты «8 Sidor»)Толстоногова, И. В.
2022Дакументальнасць і яе варыяцыі ў сучаснай беларускай прозеТычко, Г. К.
2022Белорусско-китайское культурное взаимодействие и его освещение в средствах массовой информацииТан Жунянь
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 49