Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257633
Title: Чалавек у еўрапейскай фальклорнай рэчаіснасці ХХ ст.: ад фалькларыстыкі да антрапалогіі
Other Titles: Man in European folk reality of the 20th century: from folklore studies to anthropology / I. V. Powkh
Человек в европейской фольклорной реальности хх в.: от фольклористики до антропологии / И. В. Повх
Authors: Поўх, І. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Культура. Культурология
Issue Date: 2020
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Человек в социокультурном измерении = Human in the socio-cultural dimension. - 2020. - № 2. - С. 21-27
Abstract: Разглядаюцца асноўныя этапы станаўлення і развіцця антрапалагічнага падыходу да фалькларыстыкі і этналогіі ў краінах Еўропы з канца ХІХ ст. да сучаснасці: ад культурнай антрапалогіі Э. Б. Тайлара да антрапалогіі як комплекснай галіны даследаванняў, што ўвабрала ў сябе этналогію і фалькларыстыку ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. Вылучаюцца асноўныя тэорыі і канцэпцыі, якія ў розныя перыяды складалі агульную аснову для антрапалогіі, фалькларыстыкі і этналогіі: тэорыя эвалюцыі, тэорыя полігенезу, тэорыя рытуалаў, камунікатыўная этнаграфія, канцэпцыя культурнай крэатыўнасці і інш. Прааналізаваны асноўныя функцыі чалавека ў фальклорнай і культурнай прасторы як носьбіта культуры ў складзе грамадскай супольнасці, эвалюцыйнай адзінкі, па мадэлі якой развіваецца культура, стваральніка і рэцыпіента фальклору, носьбіта традыцый і мясцовага ладу, прадстаўніка групы, этнасу і нацыі, да якой належыць, суб’екта дынамічнай сферы даследавання, носьбіта нацыянальнай самасвядомасці, суб’екта камунікацыі і культуратворчай дзейнасці.
Abstract (in another language): The article discusses the main formation and development stages of anthropological approach to folklore studies and ethnology in European countries from late 19th century to the present: from E. B. Tylor’s cultural anthropology to anthropology as a comprehensive research field, which includes ethnology and folklore studies, in late 20th – early 21st century. The author describes the main theories and concepts that at different times served as the basis for anthropology, folklore studies and ethnology: theory of evolution, theory of polygenesis, theory of «rituals», ethnography of communication, the «cultural creativity» concept etc. The article analyses the main functions performed by Man in folklore/cultural space as a cultural agent within a community, an evolutional model for culture development, a folklore «supplier» and «borrower», a local tradition and folklife agent, an ethnic/national group member, a dynamic research sphere agent, a supporter of national identity, a communicator and a creator of culture. = Рассматриваются основные этапы становления и развития антропологического подхода к фольклористике и этнологии в европейских странах с конца XIX в. до настоящего времени: от культурной антропологии Э. Б. Тайлора до антропологии как комплексной сферы исследования, включившей в себя этнологию и фольклористику в конце ХХ – начале ХХІ в. Выделены основные теории и понятия, которые в разные периоды составляли общую основу антропологии, фольклористики и этнологии: теория эволюции, теория полигенеза, теория ритуалов, коммуникативная этнография, концепция культурной креативности и др. Проанализированы основные функции человека в фольклорном и культурном пространстве как носителя культуры в контексте сообщества, эволюционной единицы, выступающей моделью развития культуры, создателя и реципиента фольклора, носителя традиций и местного образа жизни, представителя группы, этноса и нации, к которой он принадлежит, субъекта динамической сферы исследования, носителя национального самосознания, субъекта коммуникации и культуротворческой деятельности.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257633
ISSN: 2709-5738
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2020, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-27.pdf433,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.