Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243707
Title: Агитационно-пропагандистские мероприятия советской власти в сельской местности западных областей БССР (вторая половина 1945–1953 гг.)
Other Titles: Агітацыйна-прапагандысцкія мерапрыемствы савецкай улады ў сельскай мясцовасці заходніх абласцей БССР (другая палова 1945–1953 гг.) / В.В. Гарбач
The propaganda activities of Soviet power in countryside the western of regions BSSR (second part 1945–1953 years) / Veronika Gorbach
Authors: Горбач, В. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 264-266.
Abstract: Проведение социалистических преобразований в сельском хозяйстве западных областей БССР в послевоенный период сопровождалось массовой агитационно-пропагандистской работой. С одной стороны, она решала задачи по повышению популярности социалистической формы хозяйствования среди крестьян. Однако данные мероприятия решали и глобальную задачу: воспитание советского человека на той территории, которая на протяжении 20 лет в довоенный период развивалась в отличной от советской модели развития общества.
Abstract (in another language): Правядзенне сацыялістычных пераўтварэнняў у сельскай гаспадарцы заходніх абласцей БССР у пасляваенны перыяд суправаджалася масавай агітацыйна-прапагандысцкай працай. З аднаго боку, яна вырашала задачы па павышэнню папулярнасці сацыялістычнай формы гаспадарання сярод сялян. Аднак дадзеныя мерапрыемствы вырашалі і глабальную задачу: выхаванне савецкага чалавека на той тэрыторыі, якая на працягу 20 гадоў у даваенны перыяд развівалася ў адрознай ад савецкай мадэлі развіцця грамадства = The implementation of socialist transformations in agriculture in the western regions of the BSSR in the post-war period was accompanied by mass agitation and propaganda work. On the one hand, it solved the problems of increasing the popularity of the socialist form of management among the peasants. However, these events also solved the global problem: the education of Soviet people in the territory that for 20 years in the pre-war period developed in a different model of the development of society from the Soviet.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243707
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
264-266.pdf325,23 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.