Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243698
Title: Реакция Католической Церкви на воссоединение Западной Беларуси с БССР
Other Titles: Рэакцыя Каталіцкай Царквы на ўз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР / Д.Г. Ларыёнаў
Reaction of the Catholic Church to the reunification of the Western Belarus with the BSSR / D.G. Larionov
Authors: Ларионов, Д. Г.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Религия. Атеизм
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 231-235.
Abstract: В статье анализируется историческая литература и ватиканские документальные источники, раскрывающие отношение руководства Католической Церкви к воссоединению Западной Беларуси с БССР. Отмечается противоречие между позицией советских авторов и содержанием официальных документов Святого Престола. Делается вывод о реалистичном, прагматичном подходе Ватикана к данному вопросу.
Abstract (in another language): У артыкуле аналізуецца гістарычная літаратура і ватыканскія дакументальныя крыніцы, якія раскрываюць стаўленне кіраўніцтва Каталіцкай Царквы да ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР. Адзначаецца супярэчнасць паміж пазіцыяй савецкіх аўтараў і зместам афіцыйных дакументаў Апостальскай Сталіцы. Робіцца выснова аб рэалістычным, прагматычным падыходзе Ватыкана да дадзенага пытання = Historical literature and the Vatican documentary sources revealing the attitude of the Catholic Church authorities towards the reunification of the Western Belarus with the BSSR are analyzed. A contradiction is noted between the position of the Soviet authors and the content of the Holy See official documents. The conclusion is drawn about the realistic, pragmatic approach of the Vatican to this issue.
Description: Лёсы Беларусі ў гады войнаў XX ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243698
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231-235.pdf342,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.