Tibo
Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/198595
Title: Развитие системы мотивации персонала организации на ООО «КСБ Виктори Рестораны»/Аннотация к дипломной работе: Соловей Д.Г.; Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Факультет бизнеса. - Минск, 2017. Научн. руководитель Подпорин Игорь Геннадьевич
Authors: Соловей, Дарья Геннадьевна
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 2017
Abstract: Дипломная работа: 68 с., 4 рис., 17 табл., 39 источников, 4 прил. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ОПЛАТА ТРУДА, ПРЕМИРОВАНИЕ, ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА Цель работы-реконструкция системы мотивации персонала в ООО «КСБ Виктори Рестораны» и разработка путей ее совершенствования. Поставленная цель работы обусловила решение следующих задач: 1)выявление основных теоретических подходов к исследованию мотивации персонала, форм и способов мотивации на предприятии ООО «КСБ Виктори Рестораны»; 2)определение особенностей системы мотивации персонала в ООО «КСБ Виктори Рестораны»; 3)выявление проблем в системе мотивации персонала в ООО «КСБ Виктори Рестораны»; 4)разработа направлений и мероприятий по совершенствованию системы мотивации персонала в ООО «КСБ Виктори Рестораны». Предложенные направления совершенствования политики мотивации персонала могут использоваться всеми организациями для повышения эффективности работы сотрудников и организации в целом. Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
Abstract (in another language): Дыпломная праца: 68 с., 4 мал., 17 табл., 39 крыніц, 4 прым. МАТЫВАЦЫЯ ПЕРСАНАЛУ, СТЫМУЛЯВАННЕ ПЕРСАНАЛУ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, АПЛАТА ПРАЦЫ, ПРЭМІРАВАННЕ, ГНУТКАЯ СІСТЭМА АПЛАТЫ ПРАЦЫ Мэта працы-рэканструкцыя сістэмы матывацыі персаналу ў ТАА «КСБ Віктарам Рэстараны» і распрацоўка шляхоў яе ўдасканалення. Пастаўленая мэта працы абумовіла рашэнне наступных задач: 1)выяўленне асноўных тэарэтычных падыходаў да даследавання матывацыі персаналу, формаў і спосабаў матывацыі на прадпрыемстве ТАА «КСБ Віктарам Рэстараны»; 2)вызначэнне асаблівасцяў сістэмы матывацыі персаналу ў ТАА «КСБ Віктарам Рэстараны»; 3)выяўленне праблем у сістэме матывацыі персаналу ў ТАА «КСБ Віктарам Рэстараны»; 4)распрацавана відав накірункаў і мерапрыемстваў па ўдасканаленні сістэмы матывацыі персаналу ў ТАА «КСБ Віктарам Рэстараны». Прапанаваныя напрамкі ўдасканалення палітыкі матывацыі персаналу могуць выкарыстоўвацца усімі арганізацыямі для павышэння эфектыўнасці працы супрацоўнікаў і арганізацыі ў цэлым. Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/198595
Appears in Collections:Бизнес-администрирование. 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соловей .docx20,64 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.