Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/91931
Title: Знешняя палітыка i дыпламатыя Pacii ад Івана III да Пятра I: спецыяльны курс. УД - 229/р.
Other Titles: Вучэбная праграма па спецыяльнасці 1-21 03 01-01 "Гісторыя" (айчынная i усеагульная) для студэнтаў 5-га і 6-га курсаў завочнай формы навучання
Authors: Яноўскі, Алег Антонавіч Яновский, Олег Антонович
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 20-Jun-2013
Abstract: Знешняя палпыка Расп у другой палове XV - XVII ст. вызначалася надзвычайнай актыунасцю, наступальнасцю i вынiковасцю. Было звергнута ira мангола-татар, дзяржауныя межы Маскоускага княства настольк пашырылiся, што ужо на сярэдзшу XVI ст. выйшлi за Волгу на усходзе, а на захадзе з усёй вастрынёй паустала пытанне аб стварэннi умоу для рэгулярных эканамiчных i палiтычных стасункау з усiмi краiнамi Заходняй Еуропы. 3 асаблiвай вастрынёй паустала пытанне аб дамтраванш на Балтыцы, аб далучэнш да уладанняу мвялiкага князя i цара Усяя Русiм зямель Вялжага княства Лiтоускага. Стала наблiжацца да пэуных рэальных абрысау i пытанне аб тым, хто можа лiчыцца гаспадаром на берагах i акваторьи Чорнага мора. Напружанасць знешнепалiтачнай спуацыи што раз дапаунялася i падмацоувалася процiстаяннем памiж усходняй i заходняй плынямi хрысцiянства. Можна лiчыць, што большасць найважнейшых пытанняу унутранага развщця Расii так цi iнакш былi у залежнасцi ад вынiковасцi знешнепалпычных яе акцый i намаганняу.
Description: Вучэбная праграма складзена на аснове вучэбнай праграмы па спецыяльнасці: 1-21 03 01-01 - "Гісторыя" (айчынная i усеагульная) «Знешняя палітыка i дыпламатыя Pacii ад 1вана III да Пятра I». Спецыяльны курс. Зацверджана 30 мая 2011 г., рэгістрацыйны № УД - 019 / баз.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/91931
Appears in Collections:Кафедра истории России

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janovsky_Zneshn.palityka.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.