Logo BSU

2012. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 9 : [69] Collection home page

У дзявяты выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Аснову выдання склалі выступленні, якія былі агучаны на ХІ Шырмаўскіх чытаннях і на V Рэспубліканскім навукова-метадычным семінары «Праблемы выкладання фальклору, міфалогіі і этналогіі ў ВНУ і іншых навучальных установах», праведзеных на філалагічным факультэце БДУ ў лістападзе 2011 года. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, міфалогіі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі. У афармленні вокладкі выкарыстана праца мастачкі Яўгеніі Сухаверхавай з «Беларускага календара 2008. Неба і зямля: спевы краю».
Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 9 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад.: В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – 361 с. Рэдакцыйная калегія: В. П. Рагойша (старшыня); Г. А. Барташэвіч; К. П. Кабашнікаў; А. У. Марозаў; А. М. Андрэеў; А. І. Бельскі; Л. П. Касцюкавец ISBN 978-985-6873-04-4

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 69
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2012Сацыяльныя песніПрыемка, Вольга
2012Бытавыя песніМарозава, Таццяна
2012Духовный стихБаранкевич, Лилия
2012Бываліца, легенда, небыліцаЛук’янава, Таццяна
2012Дыскурсіўная фальклорная прозаКавалёва, Рыма
2012КантамінацыяВараб'ёва, Вольга
2012Выхаваўчы аспект беларускай вясельнай абраднасціДрозд, Дзмітрый
2012Святы каляндарнага цыкла як фактар фармiравання эстэтычнага ўспрымання прыродыПетухова, Наталля
2012Аб функцыях і ролі гукавых прылад беларусаў у музычным выхаванні вясковых дзяцейАсейка, Таццяна
2012З вопыту арганізацыі і правядзення фальклорнай практыкі на факультэтах беларускай і рускай філалогіі і прыродазнаўства БДПУ імя М. ТанкаВараб'ёва, Вольга
2012Задача паняційна-тэрміналагічнага забеспячэння тэмы «Літаратура і фальклор»Кавалёва, Рыма
2012Каляндарныя і сямейныя абрады беларусаў у вучэбна-выхаваўчым працэсе ВНУ і школыВараб'ёва, Вольга
2012Веравызнанне беларусаў Падзвіння: змест і формаКруткін, Аляксандр
2012Да праблемы семантыкі і атрыбутыкі аказіянальнага абраду выклікання дажджуБаброўская, Дзіяна
2012Культавыя дрэвы як аб’екты ўшанавання ў традыцыйнай культуры беларусаў (паводле матэрыялаў «Полацкага этнаграфічнага зборніка»)Зайко, Аліна
2012Сватанне ў вясельным комплексе БярозаўшчыныМарчанкава, Аляксандра
2012Дзіцячыя хваробы і іх лекаванне ў традыцыйнай культуры беларусаў у канцы XIX – пачатку XX стагоддзяЗахарэвіч, Ала
2012Апазіцыя «свой – чужы» ў беларускай моўнай карціне свету (на матэрыяле прыказак)Клімянок, Жанна
2012Структурно-смысловая и образная конфигурации картины мира в эпосе восточных славянМорозов, Александр
2012Элементы фольклора в рекламных текстах (на материале современной печатной франкоязычной рекламы)Мартинович, Дарья
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 69