Tibo
Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/286446
Title: Польшча–Беларусь: першыя спробы ўзаемадзеяння ва ўмовах Рыжскага міру
Other Titles: Польша–Беларусь: первые попытки взаимодействия в условиях Рижского мира / М.Э. Чесновский
Poland and Belarus: the first attempts of interaction in the conditions of the Riga peace treaty / M. Chasnouski
Authors: Часноўскі, М. Э.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2022
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Рыжскі мірны дагавор 1921 г. у лёсах народаў Усходняй і Цэнтральнай Еўропы : матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 26 сак. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 11-21.
Abstract: Рыжскі мір набыў некалькі ацэначных канцэптуальна-практычных узроўняў. У глабальным сэнсе яго варта лічыць адгалоскам Версальскай сістэмы міжнародных адносін, уладкаваўшай адно толькі адносіны паміж дзяржавамі-пераможцамі і праігнараваўшай стан і інтарэсы астатніх; у рэгіянальным – асобныя польскія даследчыкі схільныя характарызаваць яго як “Версальска-Рыжскую сістэму” ўладкавання – датычна адносін дзяржаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы пасля Першай сусветнай вайны. Беларусь і беларусаў Рыжскі мір цікавіць найперш мікраўзроўнем міждзяржаўных савецка-польскіх адносін, менавіта: увасабленнем у жыццё беларуска-польскіх дачыненняў. Мікраўзроўневая персаніфікацыя актараў вынікае з міжнародна-прававых функцый аднаго з іх – Беларусі, не набыўшай самастойнай знешняй суб’ектнасці пасля ліхалецця Першай сусветнай вайны, дзвюх рэвалюцый і дзвюх наступных войнаў, грамадзянскай ды савецка-польскай. Сапраўды, спробы дабіцца самастойнасці беларускага боку – як пад час перамоў аб міры, так і пазней – аказаліся фактычна адхіленымі і цалкам праігнараванымі, найперш, расійскім бокам, узяўшым на сябе паўнамоцтвы і адказнасць за знешнія інтарэсы БССР
Abstract (in another language): Рижский мир приобрел несколько оценочных концептуальных и практических уровней. В глобальном смысле его следует рассматривать как отголосок Версальской системы международных отношений, которая выстраивала отношения только между государствами-победителями и игнорировала государство и интересы других. В региональном плане некоторые польские исследователи склонны характеризовать его как «Версальско-Рижскую систему» отношений между странами Центральной и Восточной Европы после Первой мировой войны. Беларусь и белорусов Рижский мир в первую очередь интересует микроуровнем межгосударственных советско-польских отношений, а именно в реализации белорусско-польских отношений. Микроуровневая персонификация акторов следует из международно-правовых функций одного из них – Беларуси, которая не приобрела самостоятельной внешней субъектности после Первой мировой войны, двух революций и двух последующих войн, Гражданской и советско-польской войн. Действительно, попытки добиться независимости белорусской стороны – как в ходе мирных переговоров, так и позднее – были фактически отвергнуты и полностью проигнорированы, прежде всего, российской стороной, взявшей на себя полномочия и ответственность за внешние интересы БССР = The Riga peace treaty acquired several evaluative conceptual and practical levels. In a global sense, it should be seen as an echo of the Versailles system of international relations, which built relations only between the victorious states and ignored the state and the interests of others. Regionally, some Polish researchers tend to characterize it as the «Versailles-Riga system» of relations between the countries of Central and Eastern Europe after the First World War. Belarus and Belarusians The Riga peace treaty is primarily interested in the micro-level of interstate Soviet-Polish relations, namely in the implementation of Belarusian-Polish relations. The micro-level personification of actors follows from the international legal functions of one of them – Belarus, which did not acquire an independent external agency after the First World War, two revolutions and two subsequent wars, the Civil and Soviet-Polish wars. Indeed, attempts to achieve independence of the Belarusian side – both during the peace negotiations and later – were actually rejected and completely ignored, first of all, by the Russian side, which assumed the authority and responsibility for the external interests of the BSSR
Description: Пленарныя даклады
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/286446
ISBN: 978-985-881-269-0
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Рыжскі мірны дагавор 1921 г. у лёсах народаў Усходняй і Цэнтральнай Еўропы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-21.pdf557,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.