Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243727
Title: Народжаныя роднай зямлёй … Д.Ф. Прышчэпаў
Other Titles: Рождённые родной землёй … Д.Ф. Прищепов / С.М. Ходин
Born by the native land… D. F. Prishchepov / S. Hodin
Authors: Ходзін, С. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 345-352.
Abstract: На прыкладзе дзейнасці Д.В. Прышчэпава, яго папярэднікаў і паплечнікаў разглядаюцца тэндэнцыі развіцця беларускай савецкай вёскі, працэсы трансфармацыі беларускага грамадства ў 1920-е гг. XX ст., вызначаюцца асаблівасці мадэрнізацыйных працэсаў у Беларусі. Капмаратыўнае вывучэнне праведзена не толькі з улікам нацыянальнай спецыфікі, але і ў кантэксце агульнарасійскіх і агульнаеўрапейскіх працэсаў. Сувязь селяніна з зямлёй вызначалася не толькі ў вытворчым і тэхнічным ракурсе, але ў міфапаэтычных вобразах і глыбокіх сімвалічных уяўленнях як факт сацыяльна-псіхалагічны. У артыкуле аналізуюцца прычыны змен у аграрнай палітыцы ў Беларусі ў 1920-я гг. XX ст. Даследуюцца накіраванасць і змест трансфармацыйных працэсаў у сацыяльна-эканамічнай сферы. Вызначаюцца тэндэнцыі развіцця індывідуальнай сялянскай гаспадаркі.
Abstract (in another language): На примере деятельности Д.Ф. Прищепова, его предшественников и соратников рассматриваются тенденции развития белорусской советской деревни, процессы трансформации белорусского общества в 1920-е гг. ХХ в., определяются особенности модернизационных процессов в Беларуси. Компаративное изучение проведено не только с учетом национальной специфики, но и в контексте общероссийских и общеевропейских процессов. Связь крестьянина с землей определялась не только в производственном или техническом ракурсе, но в мифопоэтических образах и глубоких символических представлениях как факт социально-психологический. В статье анализируются причины изменений в аграрной политике в Беларуси в 20-е гг. ХХ в. Исследуются направленность и содержание трансформационных процессов в социально-экономической сфере. Определяются тенденции развития индивидуального крестьянского хозяйства = Using the example of D. F. Prishchepov, his predecessors and associates, the author considers the development trends of the Belarusian Soviet village, the processes of transformation of the Belarusian society in the 1920s of the twentieth century, and defines the features of modernization processes in Belarus. The comparative study was carried out not only taking into account national specifics, but also in the context of all-Russian and pan-European processes. The peasant's connection with the land was defined not only in the industrial or technical perspective, but in mythopoetic images and deep symbolic representations as a social psychological fact. The article analyzes the causes of changes in agricultural policy in Belarus in the 1920s of the twentieth century.the direction and content of transformation processes in the socio-economic sphere are Studied. The trends of development of individual peasant economy are determined.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243727
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
345-352.pdf369,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.