Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243726
Title: Транзітны гандаль беларускіх губерняў у 1772–1914 гг.: структура, накірункі развіцця, эканоміка
Other Titles: Транзитная торговля белоруских губерней в 1772–1914 гг.: структура, направления развития, экономика / А.В.Конойко
Transit trade of Belarusian governorates in 1772–1914: structure, directions of development, economy / A. Konoyko
Authors: Канойка, А. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 44-47.
Abstract: У артыкуле разглядаецца развіццё транзітнага гандлю беларускіх губерняў у 1772–1914 гг. Аўтарам на падставе архіўных крыніц даследавана таварная структура транзітных грузаў, якія праходзілі праз беларускія землі па водных і сухапутных шляхах зносін. Устаноўлены накірункі развіцця гандлёвых адносін як па таварных найменнях, так і па асноўных гандлёвых партнёрах. Акрамя гэтага даследчыкам прааналізаваны эканамічныя паказчыкі транзітнага гандлю, іх уклад у эканамічнае развіццё пяці паўночна-заходніх губерняў.
Abstract (in another language): В статье рассматривается развитие транзитной торговли белорусских губерний в 1772 – 1914 гг. Автором на основании архивных источников исследована товарная структура транзитных грузов, проходивших через белорусские земли по водным и сухопутным путям сообщения. Установлены направления развития торговых отношений как по товарным наименованиям, так и по основным торговым партнерам. Кроме этого исследователем проанализированы экономические показатели транзитной торговли, их вклад в экономическое развитие пяти северо-западных губерний = The article discusses the development of transit trade of the Belarusian governorates in 1772–1914. Based on archival sources, the author investigated the commodity structure of transit trade that was passing through the Belarusian lands by water and land routes. Directions of the development of trade relations have been investigated both for the commodity name and for the main trading partners. Additionally, researcher analyzed the economic indicators of transit trade, their contribution to the economic development of five northwestern governorates.
Description: Традыцыі і навацыі ў даследаванні і вывучэнні гісторыі Беларусі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243726
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44-47.pdf335,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.