Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243708
Title: Сацыяльная мабілізацыя беларускага савецкага грамадства ў год «вялікага пералому»
Other Titles: Социальная мобилизация белорусского советского общества в год «великого перелома» / А. А. Гужаловский
Introduction of scientific achievements of department to educational process of BSU (case of discipline «history of entrepreneurship in Belarus») / A. А. Huzhalouski
Authors: Гужалоўскі, А. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 267-270.
Abstract: У артыкуле даецца аналіз мабілізацыі беларускага савецкага грамадства ў 1929 годзе, які ўвайшоў у савецкую гісторыя як год «вялікага пералому». Разглядаюцца такія формы грамадскай мабілізацыі як вылучэнне рабочых і сялян на кіруючыя пасады, стварэнне атрадаў «лёгкай кавалерыі», ваенізацыя, развіццё фізкультурнага руху і барацьба з алкагалізмам. Робіцца выснова аб эфектыўнасці дадзенай сацыяльнай палітыкі толькі ў кароткатэрміновай пэрспэктыве.
Abstract (in another language): В статье дается анализ мобилизации белорусского советского общества в 1929 году, вошедшем в советскую история как год «великого перелома». Рассматриваются такие формы общественной мобилизации как выдвижение рабочих и крестьян на руководящие должности, создание отрядов «легкой кавалерии», военизация, развитие физкультурного движения и борьба с алкоголизмом. Делается вывод об эффективности данной социальной политики лишь в кратковременной перспективе = The article gives an analysis of the mobilization of Belarusian Soviet society in 1929, which went down in Soviet history as the year of the “great turning point”. Such forms of social mobilization are considered as the promotion of workers and peasants to leadership positions, the creation of "light cavalry" detachments, militarization, the development of a physical culture movement and the fight against alcoholism. The conclusion is drawn about the effectiveness of this social policy only in the short term.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243708
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
267-270.pdf333,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.