Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243701
Title: У истоков партизанского движения в Налибокской пуще: 125-й отряд им. Сталина
Other Titles: Ля вытокаў партызанскага руху ў Налібоцкай пушчы: 125-ы атрад імя Сталіна / І. В. Чарняўскі
At the sources of partisan movement in the Naliboki forest: 125th partisan detachment named Stalin / I.V. Charniauski
Authors: Чернявский, И. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Религия. Атеизм
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 245-248.
Abstract: Человеческая память уникальна. Благодаря ей давно ушедшие события и люди могут продолжать существовать рядом с живыми. Или наоборот, навсегда исчезнуть в неумолимо бегущем вперёд времени. За более чем 70 лет после окончания Великой Отечественной войны было написано множество работ, посвящённых тем событиям. Но до сих пор существует масса сюжетов, ждущих своего исследователя. В этом году исполнилось 75 лет со дня Комоловского боя и гибели командования 125-го Дзержинского партизанского отряда им. Сталина. Отдавая дань памяти живым и ушедшим участникам той войны, в данной статье будет рассказано о том, как организовывалось и воевало это партизанское формирование, а также уточнены детали гибели его руководства.
Abstract (in another language): Чалавечая памяць унікальная. Дзякуючы ёй даўно мінулыя падзеі і людзі могуць працягваць існаваць побач з жывымі. Ці наадварот, назаўсёды знікнуць у няўмольна рушлівым наперад часу. За больш чым 70 гадоў пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны было напісана мноства працаў, прысвечаных тым падзеям. Але да гэтага часу існуе шмат сюжэтаў, якія чакаюць свайго даследчыка. У гэтым годзе споўнілася 75 гадоў з дня Комалаўскага бою і гібелі камандавання 125-га Дзяржынскага партызанскага атрада ім. Сталіна. Аддаючы даніну памяці жывым і памерлым удзельнікам той вайны, у дадзеным артыкуле будзе расказана пра тое, як арганізоўвалася і ваявала гэта партызанскае фарміраванне, а таксама ўдакладнены дэталі гібелі яго кіраўніцтва = Human memory is unique. Thanks to it, long-gone events and people can continue to exist next to the living. Or vice versa, to disappear forever in the inexorably running forward time. For more than 70 years after the end of the Great Patriotic war, many works were written on those events. But there are still a lot of stories waiting for their researcher. This year marks the 75th anniversary of the Komarovsky battle and the death of the command of the 125th Dzerzhinsky partisan detachment named Stalin. Paying tribute to the memory of the living and departed participants of that war, this article will tell about how this partisan formation was organized and fought, as well as clarify the details of the death of its leadership.
Description: Лёсы Беларусі ў гады войнаў XX ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243701
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
245-248.pdf365,02 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.