Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243692
Title: «Эвакуацыя» беларускага насельніцтва з тэрыторыі Польшчы ў БССР (1944–1946 гг.)
Other Titles: «Эвакуация» белорусского населения с территории Польши в БССР 1944-1946 гг. / А.С. Кондратенко
«Evacuation» of the Belarusian population from the territory of Poland to the BSSR 1944-1946 / A. Kandratsenka
Authors: Кандраценка, А. С.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 206-210.
Abstract: У артыкуле разглядаецца эвакуацыя беларускага насельніцтва з тэрыторыі Польшчы ў 1944-1946 гг. у БССР. Асобая ўвага надаецца асаблівасці правядзення перасяленчай акцыі. Дадзена агульная ацэнка арганізацыі эвакуацыі і ўзаемадзеяння савецкага і польскага бакоў па дадзенаму пытанню. Выдзелены этапы правядзення эвакуацыі беларускага насельніцтва. Вызначаны фактары, якія паўплывалі на характар перасялення. Падкрэсліваецца незацікаўленасць беларускага насельніцтва Польшчы ўдзельнічаць у перасяленчых мерапрыемствах. Адзначаецца, што эвакуацыя не здолела дасягнуць да канца сваёй задачы. Выкарыстанне гісторыка-генетычнага метаду дазволіла раскрыць заканамернасці ў арганізацыі і правядзенні перасялення беларускага насельніцтва ў БССР.
Abstract (in another language): В статье рассматривается эвакуация белорусского населения с территории Польши в 1944-1946 гг. в БССР. Особое внимание уделяется особенности проведения переселенческой акции. Дана общая оценка организации эвакуации и взаимодействия советской и польской сторон по данному вопросу. Выделены этапы проведения эвакуации белорусского населения. Определены факторы, которые повлияли на характер переселения. Подчеркивается незаинтересованность белорусского населения Польши участвовать в переселенческих мероприятиях. Отмечается, что эвакуация не смогла достигнуть до конца своей задачи. Использование историко-генетического метода позволило раскрыть закономерности в организации и проведении переселения белорусского населения в БССР = The article deals with the evacuation of the Belarusian population from Poland in 1944-1946 to the BSSR. Special attention is paid to the specifics of the resettlement campaign. The General assessment of the evacuation organization and the interaction of the Soviet and Polish sides on this issue is given. The stages of evacuation of the Belarusian population are highlighted. The factors that influenced the nature of the relocation were identified. The disinterest of the Belarusian population of Poland to participate in resettlement events is emphasized. It is noted that the evacuation could not succeed in completing its task. The use of the historical and genetic method allowed us to reveal the regularities in the organization and conduct of the resettlement of the Belarusian population in the BSSR.
Description: Лёсы Беларусі ў гады войнаў XX ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243692
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
206-210.pdf343,55 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.