Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243690
Title: Стан лясной гаспадаркі акупіраваных тэрыторый Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны
Other Titles: Состояние лесного хозяйства оккупированной территории Беларуси в годы Первой мировой войны / В. В. Волкова
State of forestry of the occupied territory of Belarus during the First World War / V. Volkava
Authors: Волкава, В. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 196-202.
Abstract: У артыкуле даследуецца стан лясной гаспадаркі беларускіх тэрыторый, акупіраваных нямецкімі і аўстра-венгерскімі войскамі ў гады Першай сусветнай вайны; аналізуюцца прынцыпы кіравання лясной гаспадаркай на прыкладзе трох ваенных лясных ўпраўленняў Белавежа, Беласток і Гродна і тылавога раёна Войрш; разглядаецца працэсс фарміравання органаў кіравання лясной галіной, структура цэнтральнай адміністрацыі і ваенных лясных інспекцый, якія ўваходзілі ў склад ўпраўленняў; надаецца ўвага пытанням аб спосабах здабычы, пераапрацоўкі, вывазу леса і лесаматэрыялаў за межы акупіраванага рэгіёна.
Abstract (in another language): В статье исследуется состояние лесного хозяйства белорусских территорий, оккупированных немецкими и австро-венгерскими войсками в годы Первой мировой войны; анализируются принципы управления лесным хозяйством на примере трех военных лесных управлений Белавежа, Белосток и Гродно и тылового района Войрша; рассматривается процесс формирования органов управления лесной отраслью, структура центральной администрации и военных лесных инспекций, которые входили в состав управлений; уделяется внимание вопросам о способах добычи, переработки, вывоза леса и лесоматериалов за пределы оккупированного региона = The article examines the state of forestry in the Belarusian territories occupied by the German and Austro-Hungarian troops during the First World War. It analyzes the principles of forestry management on the example of three military forestry administrations of Białowieża, Bialystok and Hrodna, and the Army Detachment "Woyrsch" (Armee-Abteilung Woyrsch). It presents the study of the formation process of the forestry administrative institutions, the structure of the central administration and military forest inspections, which were part of the respective administrative departments. The article also looks closely to the methods of logging, processing, and export of wood and timber from the occupied region.
Description: Лёсы Беларусі ў гады войнаў XX ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243690
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
196-202.pdf373,79 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.