Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243688
Title: Дэмакратычны краёвы цэнтр у лістападзе-снежні 1918 г.
Other Titles: Демократический краевой центр в ноябре - декабре 1918 г. / Е.А. Бодриков
Democratic regional center in november - december 1918 / Y. Bodrykau
Authors: Бодрыкаў, Я. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 186-189.
Abstract: Паражэнне Германскай імперыі ў Першай сусветнай вайне і сканчэнне нямецкай акупацыі прывялі да перспектывы ўзнікнення палітычнага вакууму на беларускіх землях. У гэтых умовах актывізаваліся розныя палітычныя сілы, сярод якіх вылучаліся як беларускія нацыянальныя дзеячы ў складзе Рады БНР, так і прадстаўнікі органаў мясцовага самакіравання. Апошнімі была створаная арганізацыя Дэмакратычны краёвы цэнтр (ДКЦ), якая прыняла няўдалы ўдзел у палітычнай барацьбе за ўладу на беларускіх землях у лістападзе – снежні 1918 г.
Abstract (in another language): Поражение Германской империи в Первой мировой войне и окончание немецкой оккупации привели к перспективе возникновения политического вакуума на белорусских землях. В этих условиях активизировались различные политические силы, среди которых выделялись как белорусские национальные деятели в составе Рады БНР, так и представители органов местного самоуправления. Последними была создана организация Демократический краевой центр (ДКЦ), которая приняла неудачное участие в политической борьбе за власть на белорусских землях в ноябре– декабрь 1918 г. = The defeat of the German Empire in the First World War and the end of the German occupation led to the prospect of a political vacuum in the Belarusian lands. Under these circumstances, various political forces intensified, among which stood out both Belarusian national figures in the BNR Council and representatives of local governments. The latter created the organization of the Democratic Regional Center (DCC), which took an unsuccessful part in the political struggle for power in the Belarusian lands in November - December 1918.
Description: Лёсы Беларусі ў гады войнаў XX ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243688
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186-189.pdf334,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.