Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243686
Title: Приобретение почетного гражданства еврейским населением Беларуси (1832–1917 гг.)
Other Titles: Атрыманне ганаровага грамадзянства яўрэйскім насельніцтвам Беларусі (1832–1917 гг.) / Т.М. Шчэрба
Obtaining of honorary citizenship by the Jewish population of Belarus (1832–1917) / T. Scherba
Authors: Щерба, Т. Н.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 180-183.
Abstract: Рассматривается законодательное регулирование возможности получения еврейским населением Российской империи почетного гражданства. Показана пути получения личного и потомственного почетного гражданства для еврейского населения белорусских губерний, возможности возрастающей социальной мобильности для данной группы.
Abstract (in another language): Разглядаецца заканадаўчае рэгуляванне магчымасці атрымання яўрэйскім насельніцтвам Расійскай імперыі ганаровага грамадзянства. Паказаны шлях атрымання асабістага і спадчынага ганаровага грамадзянства для яўрэйскага насельніцтва беларускіх губерняў, магчымасці ўзрастаючай сацыяльнай мабільнасці для дадзенай группы = The article considers the legislative regulation of the possibility of obtaining honorary citizenship for the Jewish population of the Russian Empire. The ways of obtaining personal and hereditary honorary citizenship for the Jewish population of the Belarusian provinces, the possibilities of increasing social mobility for this group are shown.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243686
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
180-183.pdf335,28 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.