Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243685
Title: Репрессивные меры против униатского духовенства, не принявшего решений Полоцкого церковного собора 1839 г.
Other Titles: Рэпрэсіўныя меры супраць уніяцкага духавенства, якое не прыняло азначэнняў Полацкага царкоўнага Сабора 1839 г. / В.А. Цяплова
Repressive measures against the Uniate clerly, who didn’t adopt the definitions of the Polotsk Church Cathedral of 1839 / V.A. Teplova
Authors: Теплова, В. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Религия. Атеизм
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 178-180.
Abstract: В статье рассматривается судьба униатского духовенства Полоцкой и Литовской униатских епархий, не принявшего определений Полоцкого церковного Собора, делается вывод о том, что репрессивные действия в отношении представителей греко-католического клира предпринимались не государственными властями, а униатским епархиальным начальством в рамках церковных канонов и традиций.
Abstract (in another language): У артыкуле разглядаецца лёс уніяцкага духавенства Полацкай і Літоўскай ўніяцкіх дыяцэзій, якое не прыняло азначэнняў Полацкага царкоўнага Сабора, робіцца выснова аб тым, што рэпрэсіўныя дзеянні ў дачыненні да прадстаўнікоў грэка-каталіцкага кліру прадпрымаліся не дзяржаўнымі ўладамі, а уніяцкім дыяцэзіяльным начальствам ў рамках царкоўных канонаў і традыцый = The article considers the fate of the Uniate clergy of the Polotsk and Lithuanian Uniate dioceses, who did’tadopt the definitions of the Polotsk Church Cathedral, concludes that repressive actions against representatives of the Greek-Catholic cleric were taken not by the state authorities, but by the Uniate diocesan superiors within the framework of church canons and traditions.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243685
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
178-180.pdf328,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.