Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243681
Title: Социально-демографическое поведение населения Беларуси в условиях трансформационных изменений (1861–1914 гг.)
Other Titles: Сацыяльна-дэмаграфічныя паводзіны насельніцтва Беларусі ва ўмовах трансфармацыйных змен (1861–1914 гг.) / А.І. Сенько
Socio-demographic behaviour of population of Belarus in conditions of transformation (1861–1914) / A. Senko
Authors: Сенько, А. И.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 165-170.
Abstract: Данная статья посвящена вопросам формирования нового типа демографического поведения в условиях трансформации общества второй половины XIX – начала XX в. Закономерности изменения численного состава населения Беларуси, уровней его смертности и рождаемости связаны со вступлением белорусского общества в стадию демографического перехода, главным результатом которого является преобразование традиционного типа воспроизводства населения в современный. В статье рассматриваются социально-демографические процессы увеличения численности населения Беларуси, снижения смертности и рождаемости, эволюции брачно-семейных отношений, отражающие повышение уровня социально-экономического и культурного развития Беларуси в целом. Существенное внимание уделяется вопросу детской смертности как одному из основных демографических показателей.
Abstract (in another language): Дадзены артыкул прысвечаны пытанням фарміравання новага тыпу дэмаграфічных паводзін насельніцтва ва ўмовах трансфармацыі грамадства ў другой палове XIX– пачатку XX ст. Заканамернасці змянення колькаснага складу насельніцтва Беларусі, ўзроўняў яго смяротнасці і нараджальнасці звязаны з уступленнем беларускага грамадства ў стадыю дэмаграфічнага пераходу, галоўным вынікам якога стаў пераход ад традыцыйнага тыпу ўзнаўлення насельніцтва да сучаснага. У артыкуле разглядаюцца сацыяльна-дэмаграфічныя працэсы павелічэння колькасці насельніцтва Беларусі, зніжэння смяротнасці і нараджальнасці, эвалюцыі шлюбна-сямейных зносін, якія адлюстроўваюць павелічэнне агульнага ўзроўню сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця Беларусі. Асаблівая ўвага надаецца пытанню дзіцячай смяротнасці як аднаму з галоўных дэмаграфічных паказальнікаў = The article is devoted to issues of developing a new type of demographic behaviour of population of Belarus in conditions of transformation of society in the second half of the XX – the beginning of the XX century. The theory of the demographic transition, the main result of which is the transformation of the traditional type of population reproduction into the modern one, describes specifics of changes in the size of population, its death and birth rates. The article discusses the process of population growth in Belarus, reducing mortality and fertility rates, which pointed at the improvement of socio-economic and cultural development of Belarus, the transition to a new stage of its historical development in general. The author pays considerable attention to the issue of infant mortality as one of the main demographic indicators.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243681
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
165-170.pdf365,41 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.