Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243676
Title: Тэрытарыяльная мабільнасць сялянства Беларусі ў другой палове XIX ст. як фактар сацыяльнай іерархіі сялянства
Other Titles: Территориальная мобильность крестьянства Беларуси во второй половине ХІХ в. как фактор социальной иерархии крестьянства / А.И. Маскевич
Territorial mobility of the Belarusian peasantry in the second half of the ХІХ century as a factor of the social hierarchy of the peasantry / A.I. Maskevich
Authors: Маскевіч, Г. І.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 144-147.
Abstract: Разглядаюцца асобныя аспекты сацыяльнай мабільнсці сялянства Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст., звязаныя з тэрытарыяльнымі перамяшчэнямі жыхароў вёскі, адыходам іх на заробкі, перасяленнямі ў межах Беларусі, ва ўнутранныя губерні Расійскай імперыі і за мяжу. Прааналізаваны ўплыў тэрытарыяльнай мабільнасці сялянства на змену сацыяльнага статуса мігрантаў у гарызантальным і вертыкальным накірунках.
Abstract (in another language): Рассматриваются отдельные аспекты социальной мобильности крестьянства Беларуси во второй половине ХIХ – начале ХХ вв., связанные с территориальными перемещениями жителей деревни, отходом их на заработки, переселениями в границах Беларуси, во внутренние губернии Российской империи и за границу. Проанализировано влияние территориальной мобильности крестьянства на изменение социального статуса мигрантов в горизонтальном и вертикальном направлениях = Several aspects of the social mobility of the Belarusian peasantry in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries are examined. Territorial movements of the villagers, their departure to work, resettlement within the borders of Belarus, to the inner provinces of the Russian Empire, and abroad are discussed. The influence of the territorial mobility of the peasantry on the horizontal and vertical changes in the social status of migrants is analyzed.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243676
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
144-147.pdf334,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.