Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243672
Title: Ключевые аспекты формирования органов городского самоуправления Беларуси под властью Российской империи
Other Titles: Ключавыя аспекты фармавання органаў гарадскога самакіравання Беларусі пад уладай Расійскай імперыі / С. Л. Лугаўцова
The key aspects of the formation of Belarusian cities self-government bodies under the authority of the Russian Empire / Sv. Lougovtsova
Authors: Луговцова, С. Л.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 127-131.
Abstract: В статье рассматривается формирование органов городского самоуправления на территории белорусских губерний Российской империи на основании законодательных актов XVIII–XIX веков, которые определили формы организации и роль местных жителей в системе самоуправления. Выясняются причины, которые обусловили значительную специфику системы городского управления на территории современной Беларуси, обусловили высокий удельный вес дворянского сословия в его структуре.
Abstract (in another language): У артыкуле разглядаецца фарміраванне органаў гарадскога самакіравання на тэрыторыі беларускіх губерняў Расійскай імперыі на падставе заканадаўчых актаў XVIII–XIX стагоддзяў, якія вызначылі формы арганізацыі і рол мясцовых жыхароў у сістэме самакіравання. Высвятляюцца прычыны, якія абумовілі значную спецыфіку сістэмы гарадскога кіравання на тэрыторыі сучаснай Беларусі, абумовіла высокую ўдзельную вагу дваранскага саслоўя ў яго структуры = The article deals the formation of municipal governments at the territory of the Belarusian provinces of the Russian Empire on the basis of legislative acts of the 18th–19th centuries. These acts determined the forms of organization and the role of local residents in the system of self-government. The author finds out the reasons that caused a significant specificity of the city government system at the territory of modern Belarus and determined the high proportion of the nobility in its structure.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243672
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127-131.pdf348,61 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.