Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243671
Title: Становление белоруской советской государственности в воспоминаниях участников событий (по материалам Государственного архива новейшей истории Смоленской области)
Other Titles: Станаўленне беларускай савецкай дзяржаўнасці ва ўспамінах удзельнікаў падзей (па матэрыялах дзяржаўнага архіва навейшай гісторыі Смаленскай вобласці) / Т.І. Тарасенкава
The formation of the Belarusian Soviet statehood in the memories of participants of events (by the materials of the state archives of the modern history of the Smolensk region) / T. I. Tarasenkova
Authors: Тарасенкова, Т. И.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 21-25.
Abstract: В статье анализируются воспоминания современников и участников событий периода становления белорусской советской государственности, которые хранятся в Государственном архиве новейшей истории Смоленской области. Несмотря на определенную субъективность, они позволяют достаточно достоверно воссоздать картину политического противостояния в обществе и показывают совершенно разное восприятие событий людьми различных политических партий и социальных групп. Документы показывают с новой стороны известные факты и события, которые составили процесс образования Белорусской советской социалистической республики.
Abstract (in another language): У артыкуле аналізуюцца ўспаміны сучаснікаў і ўдзельнікаў падзей перыяду станаўлення беларускай савецкай дзяржаўнасці, якія захоўваюцца ў Дзяржаўным архіве навейшай гісторыі Смаленскай вобласці. Нягледзячы на пэўную суб’ектыўнасьць, яны дазваляюць адносна дакладна ўзнавіць карціну палітычнага супрацьстаяння ў грамадстве і паказваюць зусім рознае ўспрыманне падзей людзьмі розных палітычных партый і сацыяльных груп. Дакументы паказваюць з новага боку вядомыя факты і падзеі, якія склалі працэс утварэння Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі = The article analyzes the memoirs of contemporaries and participants in the events of the formation of Belarusian Soviet statehood, which are stored in the State Archive of Contemporary History of the Smolensk Region. They allow us to recreate the picture of political confrontation in society and show different perceptions of events by people of various political parties and social groups. The documents show from a new perspective the known facts and events that made up the process of formation of the Belarusian Soviet Socialist Republic.
Description: Пленарныя выступленні
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243671
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21-25.pdf339,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.