Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243669
Title: Тэатральнае жыццё Беларусі ў XIX ст.
Other Titles: Театральная жизнь Беларуси в XIX в. / Ю.И. Литвиновская
Theatrical life of Belarus in the XIX century / Y. Litvinouskaya
Authors: Літвіноўская, Ю. І.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Искусство. Искусствоведение
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 120-123.
Abstract: Паказаны працэс станаўлення нацыянальнага тэатра ў працэсе культурнага развіцця Беларусі ў XIX ст. у складзе Расійскай імперыі. Быў пройдзены шлях ад прыгоннага прыватнага і аматарскага тэатра да камерцыйнага, прадпрымальніцкага г.зн. агульнадаступнага прафесійнага тэатра якасна новага тыпу. Значнай падзеяй у тэатральным жыцці Беларусі стала стварэнне першай нацыянальнай трупы В. Дуніна-Марцінкевіча.
Abstract (in another language): Показан процесс становления национального театра в процессе культурного развития Беларуси в XIX в. в составе Российской империи. Был пройден путь от крепостного частного и любительского театра до коммерционного, предпринимательского т.е. общедоступного профессионального театра качественно нового типа. Значительным событием в театральной жизни Беларуси стало создание первой национальной группы В. Дунина-Марцинкевича = The process of formation of the national theatre in the process of cultural development of Belarus in the XIX century as part of the Russian Empire is shown. The way was passed from serf private and Amateur theater to commercial, entrepreneurial that is, public professional theater of a qualitatively new type. A significant event in the theatrical life of Belarus was the creation of the first national group of V. Dunin-Marcinkevich.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243669
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
120-123.pdf333,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.