Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243667
Title: Захаванне каталіцкай канфесійнай ідэнтычнасці пераведзеным у праваслаўе насельніцтвам (другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст.): прыклад Валмянскай парафіі Мінскага павета
Other Titles: Сохранение католической конфессиональной идентичности переведенным в православие населением (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.): пример Волмянского прихода Минского уезда / М.М. Король
Preservation of catholic confessional identity by the population converted to orthodoxy (the second half of the XIX – the beginning of the XX century): the case of the Volma’s parish of Minsk district / M. Karol
Authors: Кароль, М. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Религия. Атеизм
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 111-115.
Abstract: У артыкуле аналізуецца становішча жыхароў Валмянскай воласці Мінскага павета Мінскай губерні, якія былі пераважна прымусова пераведзены ў праваслаўе пасля закрыцця мясцовага касцёла ў другой палове 60-х гг. ХІХ ст. Адзначаецца, што былыя каталікі не пагаджаліся на прыняцце новага веравызнання, імкнуліся атрымаць дазвол вярнуцца ў заходні абрад, а пасля адмоў у гэтым таемна захоўвалі каталіцкую ідэнтычнасць. Звяртаецца ўвага на тое, што пасля выдання ў 1905 г. указа аб асновах верацярпімасці значная частка насельніцтва былой Валмянскай парафіі нанава прыняла ў каталіцызм.
Abstract (in another language): В статье анализируется положение жителей Волмянской волости Минского уезда Минской губернии, преимущественно принудительно переведенных в православие после закрытия местного костела во второй половине 60-х гг. ХІХ в. Отмечается, что бывшие католики не соглашались на принятие нового вероисповедания, стремились получить разрешение вернуться в западный обряд, а после отказов в этом тайно сохраняли католическую идентичность. Обращается внимание на то, что после издания в 1905 г. указа о началах веротерпимости значительная часть населения бывшего Волмянского прихода заново приняла в католицизм = The article analyzes the situation of the population of the Minsk district of the Minsk governorate, who were forcibly converted to Orthodoxy after the closure of the local Catholic church in the second half of the 19th century. It is noted that former Catholics did not agree to the taking of a new religion, sought to obtain permission to return to the Western rite, and after refusing this secretly kept their Catholic identity. Attention is drawn to the fact that after the decree of “On tolerance development'” was issued in 1905, a significant part of the population of the former Volma’s parish was converted to Catholicism again.
Description: Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243667
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
111-115.pdf376,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.