Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243663
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВеремейчик, А.
dc.date.accessioned2020-06-04T15:28:59Z-
dc.date.available2020-06-04T15:28:59Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationБеларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 94-98.
dc.identifier.isbn978-985-6144-97-7
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/243663-
dc.descriptionСацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XXI ст.
dc.description.abstractВ статье рассматривается изменение прав сословий и этнических групп населения в Несвижской ординации князей Радзивиллов в связи с вхождением ее земель в состав Российской империи. Отмечены права и привилегии, которые были утрачены сословиями. Указаны особенности правового статуса населения в рамках одного сословия. Проведен сравнительный анализ положения населения в имениях и городах ординации в период ВКЛ и в Российской империи.
dc.language.isoru
dc.publisherМінск : БДУ
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
dc.subjectЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
dc.titleИзменение правового статуса населения в Несвижской ординации Радзивиллов в конце XVIII – начале XX вв.
dc.title.alternativeЗмяненне прававога статусу насельніцтва ў Нясвіжскай ардынацыі Радзівілаў у канцы XVIII – пачатку XIX стст. / А. Верамейчык
dc.title.alternativeThe change of the legal status of the population in the Nesvizh ordination of the Radziville’s at the end of the 18th – early 20 th centuries / А. Verameichyk
dc.typeconference paper
dc.description.alternativeУ артыкуле разглядаецца змена правоў саслоўяў і этнічных груп насельніцтва ў Нясвіжскай ардынацыі князёў Радзівілаў у сувязі з уваходжаннем яе зямель у склад Расійскай імперыі. Адзначаны правы і прывілеі, якія былі страчаны саслоўямі. Пазначаны асаблівасці прававога статусу насельніцтва ў рамках аднаго саслоўя. Праведзены параўнальны аналіз становішча насельніцтва ў маёнтках і гарадах ардынацыі ў перыяд ВКЛ і ў Расійскай імперыі = The article considers the change in the rights of the estates and ethnic groups in the Nesvizh ordination of the Princes Radzivills in connection with the entry of its lands into the Russian Empire. The rights and privileges that were lost by the estates are noted. The features of the legal status of the population within the framework of one estate are indicated. A comparative analysis of the situation of the population in estates and cities of ordination in the period of the Grand Duchess of Lithuania and in the Russian Empire is carried out.
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94-98.pdf345,1 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.