Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/242561
Title: Актуалізацыя рэтраспектыўнай прасторы ў складаных сінтаксічных структурах
Other Titles: Актуализация ретроспективного пространства в сложных синтаксических структурах / В. П. Дигадюк
Actualization of retrospective space in complex syntactic structures / V. Digadyuk
Authors: Дзігадзюк, В. П.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2020
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 26–27 марта 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 101-106.
Abstract: Артыкул прысвечаны даследаванню пытання вызначэння сінтаксічных сродкаў рэпрэзентацыі тэкставай катэгорыі рэтраспекцыі ў складаных сінтаксічных структурах. Падчас аналізу прыкладаў аўтарам прадстаўлены розныя тыпы складаных сінтаксічных структур з рэтраспектыўнымі даданымі, выяўлены іх асаблівасці - часавая арыентаванасць дзвюх відаў, экспліцытная маркіраванасць дыскантынуума; дадатковае ўжыванне лексічных адзінак часу.
Abstract (in another language): Статья посвящена исследованию вопроса определения синтаксических средств репрезентации текстовой категории ретроспекции в сложных синтаксических структурах. В ходе анализа примеров автором представлены различные типы сложных синтаксических структур с ретроспективными придаточными, выявлены их особенности – временная ориентированность двух видов, эксплицитная маркированность дискантинуума; дополнительное употребление лексических единиц времени = The article investigates the issue of determination of syntactic means of representation of the text category of retrospection in complex syntactic structures. During the analysis of the examples the author presents different types of complex structures with syntactic retrospective predicative clauses. The peculiarities such as time orientation of two types, explicit marking of discontinuum, additional use of lexical means of time are defined.
Description: Раздел 1. Современные проблемы отечественного и зарубежного языкознания
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/242561
ISBN: 978-985-566-933-4
Appears in Collections:2020. Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101-106.pdf474,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.