Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/240847
Title: Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в Статуте Великого Княжества Литовского 1529 года: особенности правовой регламентации и соотношение с современностью
Authors: Лапцевич, И. И.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Государство и право. Юридические науки
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага 1529 года і яго гісторыка-тэарэтычнае асэнсаванне : матэрыялы міжнар. навук.-практ. круглага стала, прысвеч. юбілею гісторыка права, д-ра юрыд. навук, праф. Т. І. Доўнар, Мінск, 11 кастр. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 229-235.
Abstract: В условиях динамично развивающегося современного мира особое внимание уделяется разновекторным направлениям противодействия преступности. Стимулируя борьбу непосредственно граждан с преступностью (в чьи профессиональные обязанности не входит такая деятельность), Уголовный кодекс Республики Беларусь определяет обстоятельства, исключающие преступность деяния. Однако такие обстоятельства не являются новеллами действующего уголовного закона. В представленной статье обстоятельства, исключающие преступность деяния, рассмотрены применительно к их правовой регламентации в Статуте Великого княжества Литовского 1529 г., а также соотнесены с современными уголовно-правовыми нормами.
Abstract (in another language): Ва ўмовах дынамічнай сучаснасці асаблівая ўвага надаецца разнавектарным напрамкам процідзеяння злачыннасці. Стымулюючы барацьбу непасрэдна грамадзян са злачыннасцю (у чые прафесійныя абавязкі не ўваходзіць такая дзейнасць), Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь вызначае абставіны, якія выключаюць злачыннасць дзеі. Аднак такія абставіны не з'яўляюцца навэламі дзеючага крымінальнага закона. У прадстаўленым артыкуле абставіны, якія выключаюць злачыннасць дзеі, разгледжаны ў дачыненні да іх прававой рэгламентацыі ў Статуце Вялікага княства Літоўскага 1529 года, а таксама суаднесены з сучаснымі крымінальна-прававымі нормамі = In the conditions of a dynamically developing modern world, special attention is paid to multidirectional areas of combating crime. By stimulating the struggle of citizens directly against crime (whose professional duties do not include such activities), the Criminal Code of the Republic of Belarus determines the circumstances that exclude the crime of an act. However, such circumstances are not novels of the current criminal law. In the presented article, the circumstances that exclude criminal acts were examined in relation to their legal regulation in the Statute of the Grand Principle of Lithuania of 1529, correlated with modern criminal law.
Description: Раздзел ІІІ. Уплыў Статута Вялікага Княства Літоўскага 1529 года на далейшае развіццё дзяржавы і права
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/240847
ISBN: 978-985-566-798-9
Appears in Collections:2019. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1529 года і яго гісторыка-тэарэтычнае асэнсаванне

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
229-235.pdf268,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.