Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/240499
Title: Традыцыйныя і інавацыйныя метады арганізацыі самастойнай работы студэнтаў пры навучанні замежным мовам
Other Titles: Traditional and innovative methods of organising independent work of students in teaching foreign languages / A. A. Bosak
Authors: Босак, А. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы ХIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 409-413.
Abstract: У дадзеным артыкуле разглядаецца пытанне пра арганізацыю самастойнай работы студэнтаў пры навучанні замежным мовам, выкарыстанне традыцыйных і інавацыйных метадаў пад час аўдыторных і пазааўдыторных заняткаў, даецца апісанне традыцыйных і інавацыйных метадаў. Мэтай даследавання з‘яўляецца вызначэнне найбольш эфектыўных метадаў пры арганізацыі самастойнай работы студэнтаў у кантэксце мадэрнізацыі вышэйшай адукацыі. Вызначана значнасць сучасных актыўных метадаў і тэхналогій навучання, сярод якіх найбольш актуальнымі для самастойнай работы студэнтаў з'яўляюцца інфармацыйныя тэхналогіі, тэхналогія навучання ў супрацоўніцтве, метад сase-study і метад праектаў.
Abstract (in another language): This article discusses the question of the organizing of independent work of students in teaching of foreign languages, the use of traditional and innovative methods during classroom and extracurricular activities, describes traditional and innovative methods. The goal of research is to determine the most effective methods for the organizing of independent work of students in the context of the modernization of higher education. It determines the significance of modern active learning methods and technologies, among which the most relevant for the students' independent work are information technology, education technology in collaboration, the case-study method and the project method.
Description: Секция 5. Традиционные образовательные технологии в обучении иностранным языкам в контексте модернизации системы высшего образования
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/240499
ISBN: 978-985-566-825-2
Appears in Collections:2019. Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам = Міжкультурная камунікацыя і прафесійна арыентаванае навучанне замежным мовам

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
409-413.pdf374,67 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.