Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/203660
Title: Разработка стратегии продвижения образовательных услуг программ дополнительного образования в ГУО « Инсти-тут бизнеса и менеджмента технологий» БГУ/ Аннотация к дипломной работе: Миндибаев Ю.Ф.; Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, Факультет бизнеса. - Минск, 2018. Научн. руководитель Гопка Елена Алексеевна
Authors: Миндибаев, Юрий Фуатович
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 2018
Abstract: Дипломная работа: 86 с., 22 рис., 22 табл., 63 источника, 7 прил. Целью дипломной работы является проведение маркетингового исследования и разработка стратегии продвижения образовательных услуг программ дополнительного образования. В рамках достижения поставленной цели автором были поставлены следующие задачи: 1. Изучить теоретические основы маркетинга образовательных услуг; 2. Провести маркетинговый анализ образовательных услуг программ дополнительного образования; 3. Разработать стратегию продвижения образовательных услуг программ дополнительного образования. Объект исследования: образовательные услуги программ дополнительного образования. Предмет исследования: продвижение образовательных услуг программ дополнительного образования Методы исследования: сравнительного анализа, SWOT-анализа, метод опроса, метод экспертной оценки. Область возможного практического применения: маркетинговая деятельность Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ.
Abstract (in another language): Дыпломная праца: 86 с., 22 мал., 22 табл., 63 крыніцы, 7 прым. Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца правядзенне маркетынгавага даследавання і распрацоўка стратэгіі прасоўвання адукацыйных паслуг праграм дадатковай адукацыі. У рамках дасягнення пастаўленай мэты аўтарам былі пастаўлены наступныя задачы: 1. Вывучыць тэарэтычныя асновы маркетынгу адукацыйных паслуг; 2. Правесці маркетынгавы аналіз адукацыйных паслуг праграм дадатковай адукацыі; 3. Распрацаваць стратэгію прасоўвання адукацыйных паслуг праграм дадатковай адукацыі. Аб'ект даследавання: адукацыйныя паслугі праграм дадатковай адукацыі. Прадмет даследавання: прасоўванне адукацыйных паслуг праграм дадатковай адукацыі Метады даследавання: параўнальнага аналізу, SWOT-аналізу, метад апытання, метад экспертнай ацэнкі. Вобласць магчымага практычнага прымянення: маркетынгавая дзейнасць Інстытута бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ. Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/203660
Appears in Collections:Бизнес-администрирование. 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Миндибаев Ю.Ф..docx17,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.