Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/203647
Title: Мотивация труда работников аппарата управления и пути её совершенствования (на примере ООО «Астер Ком»)/ Аннотация к дипломной работе: Колошин А.А.; Белорусский государственный университет, Институт бизнеса, Факультет бизнеса. - Минск, 2018. Научн. руководитель Плескачёва Наталья Михайловна
Authors: Колошин, Андрей Александрович
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 2018
Abstract: Дипломная работа: 57 с., 1 рисунок, 9 таблиц, 19 источников, 5 приложений Объектом исследования является организация ООО «Астер Ком». Предметом исследования является мотивация труда работников аппарата управления ООО «Астер Ком». Цель работы – пути совершенствования мотивации труда работников аппарата управления ООО «Астер Ком». Методы исследования: статистические, аналитические, диалектические, системные, общенаучные. В работе использованы учебные материалы по мотивации руда управленцев, материалы из интернет-источников, данные объекта исследования и собственные разработки автора. Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы мотивации труда управленческого персонала; проведена оценка мотивации труда в ООО «Астер Ком»; разработаны пути совершенствования мотивации труда работников аппарата управления. Технико-экономическая и социальная значимость проведённого исследования заключается в том, что применение его результатов на практике может повысить экономическую эффективность деятельности организации.
Abstract (in another language): Дыпломная праца: 57 с., 1 малюнак, 9 табліц, 19 крыніц, 5 дадаткаў Аб'ектам даследавання з'яўляецца арганізацыя ТАА «Астер Ком». Прадметам даследавання з'яўляецца матывацыя працы работнікаў апарата кіравання ТАА «Астер Ком». Мэта працы – шляхі ўдасканалення матывацыі працы работнікаў апарата кіравання ТАА «Астер Ком». Метады даследаванні: статыстычныя, аналітычныя, дыялектычныя, сістэмныя, агульнанавуковыя. У працы выкарыстаныя навучальныя матэрыялы па матывацыі руда кіраўнікоў, матэрыялы з інтэрнэт-крыніц, дадзеныя аб'екта даследавання і ўласныя распрацоўкі аўтара. Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы матывацыі працы кіраўніцкага персаналу; праведзеная ацэнка матывацыі працы ў ТАА «Астер Ком»; распрацаваны шляхі ўдасканалення матывацыі працы работнікаў апарата кіравання. Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць праведзенага даследавання заключаецца у тым, што прымяненне яго вынікаў на практыцы можа павысіць эканамічную эфектыўнасць дзейнасці арганізацыі.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/203647
Appears in Collections:Бизнес-администрирование. 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колошин.docx16,9 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.