Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/200264
Title: Обоснование использования аутсорсинга складов на примере ИООО "Алиди-Вест"/ Аннотация к дипломной работе: Шапко А.В.; Белорусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Факультет бизнеса. - Минск, 2017.
Authors: Шапко, Алексей Владимирович
Keywords: ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление
Issue Date: 2017
Abstract: Дипломная работа: 53с., 8 рис., 8 табл., 22 источник, 2 прил. Объект исследования – организация ИООО «АЛИДИ-Вест», иностранное общество с ограниченной ответственностью, осуществляющая дистрибьюторские и логистические услуги. Предмет исследования – использование аутсорсинга складского хозяйства. Цель работы: провести анализ эффективности от использования аутсорсинга складов на примере ИООО «АЛИДИ-Вест». Методы исследования – сравнительный анализ, аналитический, экономико-математический. Исследования и разработки: изучены основные характеристики и проблемы рынка аутсорсинговых услуг, произведён расчёт стоимости собственного склада с учётом предъявляемые к нему требований. Произведён сравнительный анализ использования собственного и стороннего склада. Предложено продолжить использование аутсорсинга складов для получения экономического эффекта. Область возможного практического применения: калькуляция затрат по строительству и использованию собственного склада, обоснование использования аутсорсинга складов. Практическая значимость результатов исследования: изучение результатов анализа эффективности позволит дать чёткое обоснование целесообразности использования аутсорсинга складов.
Abstract (in another language): Дыпломная праца: 53 с., 8 мал., 8 табл., 22 крыніц, 2 прым. Аб'ект даследавання - арганізацыя ЗТАА «Аліда-Вест", замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю, якая ажыццяўляе дыстрыб'ютарскія і лагістычныя паслугі. Прадмет даследавання - выкарыстанне аўтсорсінгу складскога гаспадаркі. Мэта працы: правесці аналіз эфектыўнасці ад выкарыстання аўтсорсінгу складоў на прыкладзе ЗТАА «Аліда-Вест». Метады даследавання - параўнальны аналіз, аналітычны, эканоміка-матэматычны. Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны асноўныя характарыстыкі і праблемы рынку аўтсорсінгавых паслуг, выраблены разлік кошту ўласнага склада з улікам прад'яўляюцца да яго патрабаванняў. Выраблены параўнальны аналіз выкарыстання ўласнага і іншага склада. Прапанавана працягнуць выкарыстанне аўтсорсінгу складоў для атрымання эканамічнага эфекту. Вобласць магчымага практычнага прымянення: калькуляцыя выдаткаў па будаўніцтве і выкарыстанні ўласнага склада, абгрунтаванне выкарыстання аўтсорсінгу складоў. Практычная значнасць вынікаў даследавання: вывучэнне вынікаў аналізу эфектыўнасці дазволіць даць выразнае абгрунтаванне мэтазгоднасці выкарыстання аўтсорсінгу складоў.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/200264
Appears in Collections:Логистика. 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Анотация Шапко А.В. гр. 1222.docx17,97 kBMicrosoft Word XMLView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.