Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/199811
Title: Даследаванні курганных могільнікаў Віцебска-Полацкага Падзвіння ў другой палове XIX ст.: магчымасці выкарыстання і інтэрпрэтацыі вынікаў
Other Titles: Investigations of burial cemeteries of the Vitebsk-Polotsk Dzvina region in the second half of the 19th century: opportunities for the use and interpretation of results / V. Tarasevich
Authors: Тарасевіч, В. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Минск : ИВЦ Минфина
Citation: Сахаровские чтения 2018 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2018 : environmental problems of the XXI century : материалы 18-й международной научной конференции, 17–18 мая 2018 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 3 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол. : А. Н. Батян [и др.] ; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, д-ра с.-х. н., проф. С. С. Позняка. – Минск : ИВЦ Минфина, 2018. – Ч. 1. – С. 109-110.
Abstract: Гістарыяграфічныя агляды, прысвечаныя даследаванням курганных могільнікаў Віцебска-Полацкага Падзвіння, толькі часткова ўключаюць звесткі аб вывучэнні гэтых старажытнасцей у другой палове ХІХ ст. са спасылкай на «ненавуковы» характар такіх даследаванняў. Асэнсаванне працы даследчыкаў ХІХ ст. патрабуе іншага падыходу, згодна з якім нельга пераносіць сучасныя навуковыя патрабаванні на працы таго часу, што было зроблена ў дачыненні да прац К. А. Гаворскага і М. Ф. Кусцінскага. Зыходзячы з гэтага падыходу, можна атрымаць пэўная каштоўныя звесткі з такіх «ненавуковых» прац, што дазваляе «па-новаму» ўспрыняць дзейнасць даследчыкаў другой паловы ХІХ ст.
Abstract (in another language): Historiographical reviews on the research of burial mounds of the Vitebsk-Polotsk Dzvina Region only partially include information on the study of these antiquities in the second half of the 19th century with reference to the «unscientific» nature of such studies. Understanding of the work of 19 th century researchers requires a different approach, according to which one can’t transfer modern scientific requirements to the work of that time, which was done with respect to the works of K. A. Govorsky and M. F. Kuscinsky. Proceeding from this approach, it is possible to obtain some valuable information from such «unscientific» works, which allows us to «re-perceive» the activity of researchers of the second half of the 19 th century.
Description: Социальные и экологические проблемы современности
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/199811
ISBN: 978-985-7205-18-9; 978-985-7205-19-6 (ч. 1)
Appears in Collections:2018. Сахаровские чтения 2018 года: экологические проблемы XXI века

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109-110.pdf321,61 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.