Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/170301
Title: Амбівалентнасць пазіцыі Кандрата Крапівы ў пытаннях культуры беларускай мовы
Other Titles: Амбивалентность позиции Кондрата Крапивы в вопросах культуры белорусского языка / Т. Р. Рамза
Ambivalence of Kandrat Krapiva’s Attitude Towards the Cultural Issues of The Belarusian Language / T. R. Ramza
Authors: Рамза, Т. Р.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2016
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - Мінск: БДУ. - 2016. - № 2. - С. 63-70
Abstract: На аснове аналізу артыкулаў Кандрата Крапівы, прысвечаных праблемам культуры беларускай мовы, паказана, што яго стаўленне да моўных пытанняў было неадназначным. Пункт гледжання пісьменніка на развіццё беларускай мовы ў нека-торых пытаннях супадаў з падыходамі кадыфікатараў 1920–30-х гг., у іншых пытаннях быў дыяметральна процілеглым. Амбівалентнасць пазіцыі Кандрата Крапівы адносна культуры беларускай мовы праявілася ў тым, што, з аднаго боку, ён імкнуўся абмежаваць мову нарматыўнымі рамкамі акадэмічных слоўнікаў і граматык, з другога – у сваіх творах шырока выкарыстоўваў лексічныя і граматычныя сродкі беларускай народнай мовы. = На основании анализа статей Кондрата Крапивы, посвященных проблемам культуры белорусского языка, показано, что его отношение к языковым вопросам было неоднозначным. Точка зрения писателя на развитие белорусского языка в некоторых вопросах совпадала с подходами кодификаторов 1920–30-х гг., в других вопросах была диаметрально противоположной. Амбивалентность позиции Кондрата Крапивы относительно культуры белорусского языка проявилась в том, что, с одной стороны, он стремился ограничить язык нормативными рамками академических словарей и грамматик, а с другой – в своих произведениях широко использовал лексические и грамматические средства белорусской народной речи. = On the basis of the analysis of Kandrat Krapiva’s articles devoted to the cultural issues of the Belarusian language it is shown that his attitude to the language issues was ambiguous. The point of view of the writer on the evolution of the Belarusian language was both concurring with approaches of codifiers in 1920–30s and diametrically opposed. Ambivalence of Kandrat Krapiva’s attitude towards the Belarusian language culture was shown in the fact that on the one hand he tended to limit language with the normative framework of academic dictionaries but on the other hand he widely used lexical and grammatical resourses of the Belarusian folk speech in his works.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/170301
ISSN: 2308-9180
Appears in Collections:2016, №2 (жнівень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63-70.pdf368,52 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.