Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/170152
Title: Навуковая і вучэбна-метадычная дзейнасць філалагічнага факультэта на сучасным этапе
Other Titles: Научная и учебно-методическая деятельность филологического факультета на современном этапе / И. С. Ровдо 
Current scientific and educational-methodical activity of the faculty of philology / I. S. Rovdo 
Authors: Роўда, І. С.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Народная адукацыя. Педагогіка
Issue Date: 2016
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - Мінск: БДУ. - 2016. - № 2. - С. 3-8
Abstract: Аналізуецца навуковая, вучэбна-метадычная дзейнасць філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта за апошнія 5 гадоў. Разглядаюцца такія яе састаўныя часткі, як выкананне тэм Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў, абарона дысертацый, у тым ліку замежнымі грамадзянамі, правядзенне канферэнцый, публікацыя рознага тыпу работ. Значнае месца адводзіцца міжнароднай дзейнасці факультэта, у прыватнасці, міжнародным праектам, звязаным з выкананнем сумес-ных навуковых тэм і супольным выданнем нувуковай і вучэбнай літаратуры. Адзначаецца вучэбная дзейнасць выкладчыкаў за межамі Беларусі і замежных вучоных на філалагічным факультэце, а таксама ўдзел супрацоўнікаў і студэнтаў факультэта ў міжнародных конкурсах. = Анализируется научная, учебно-методическая деятельность филологического факультета Белорусского государственного университета за последние 5 лет. Рассматриваются такие ее составные части, как выполнение тем Государственной программы научных исследований, защита диссертаций, в том числе иностранными гражданами, проведение конференций, публикация разного типа работ. Значительное место отводится международной деятельности факультета, в частности, международным проектам, связанным с выполнением совместных научных тем и совместным изданием научной и учебной литературы. Отмечается учебная деятельность преподавателей за пределами Беларуси и зарубежных ученых на филологическом факультете, а также участие сотрудников и студентов факультета в международных конкурсах. = There is analyzed scientific, educational-methodical activity of the faculty of philology of Belarusian State University for the last five years. There are considered such compound parts of it as fulfilment of themes of the State program of scientific researches, defences of dissertations including those done by foreign citizens, conducting of conferences, presence of various publications. Significant part is devoted to international activities of the faculty, such as international projects connected with fulfilment of joint scientific themes and joint edition of scientific and educational literature. There is mentioned educational activity of faculty lecturers abroad and activity of foreign scientists at the faculty of philology as well as participation of both employees and students of the faculty in international competitions.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/170152
ISSN: 2308-9180
Appears in Collections:2016, №2 (жнівень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-8.pdf433,34 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.