Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/169892
Title: Інавацыйныя тэхналогіі ў менеджменце медыякантэнту: айчынная і замежная практыка
Other Titles: Инновационные технологии в менеджменте медиаконтента: отечественная и зарубежная практика / Д. О. Никонович 
Innovative Technologies in Media Content Management: Domestic and Foreign Practice / D. A. Nikanovich  
Authors: Нікановіч , Д. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Масавая камунікацыя. Журналістыка. Сродкі масавай інфармацыі
Issue Date: 2016
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - Мінск: БДУ. - 2016. - № 1. - С. 95-99
Abstract: Разглядаецца магчымасць прымянення інавацыйных тэхналогій у менеджменце кантэнту – дзейнасці па арганізацыі інфармацыйнага напаўнення сродкаў масавай інфармацыі. Праводзіцца сістэмны аналіз практыкі па фарміраванні кантэнту, інтэрпрэтуюцца даныя кантэнт-аналітычнага даследавання, даюцца рэкамендацыі для ўдасканалення журналісцкай дзейнасці. З улікам шырокага тэарэтычнага і эмпірычнага матэрыялу асэнсоўваецца роля медыяменеджара ў арганізацыі журналісцкай дзейнасці, вызначаецца актуальны статус тэксту СМІ, аналізуюцца творчыя этапы і бізнес-этапы ўкаранення інавацый, надаецца асаблівая ўвага вывучэнню лінгвастылістычнай спецыфікі медыятэксту, якая можа паўплываць на яго «таварную якасць». Разглядаюцца навуковыя падыходы айчынных і замежных даследчыкаў да ўзнятай праблемы, актуалізуецца пытанне пра ўзважанае і абгрунтаванае ўкараненне сусветнага вопыту пры рэалізацыі нацыянальнага менеджменту медыякантэнту. = Рассматривается возможность применения инновационных технологий в менеджменте контента – деятельности по организации информационного наполнения средств массовой информации. Проводится системный анализ практики по формированию контента, интерпретируются данные контент-аналитического исследования, даются рекомендации для усовершенствования журналистской деятельности. С опорой на широкий теоретический и эмпирический материал осмысливается роль медиаменеджера в организации журналистской деятельности, определяется актуальный статус текста СМИ, анализируются творческие этапы и бизнес-этапы в процессе внедрения инноваций, уделяется особое внимание изучению лингвостилистической специфики медиатекста, которая может повлиять на его «товарное качество». Рассматриваются научные подходы отечественных и зарубежных авторов к поднятой проблеме, актуализируется вопрос о взвешенном и обоснованном внедрении мирового опыта при реализации национального менеджмента медиаконтента. = This research examines the possibility of application of innovative technologies in content management – activities on the development of mass media information content. The author performs a system analysis of practical content development, interpretes the data of content-analitical research, works out recommendations on the improvement of journalistic activities. Relying on extensive theoretical and empirical material, the researcher investigates the role of a mediamanager in the organization of journalistic activities, determines the current status of a mass media text, analyses creative and business stages in the deepening of innovations, pays special attention to the study of linguistic and stylistic nuances of the media text, which may affect its «commercial quality». The article deals with scientific approach of national and foreign authors to the raised issue, actualizes the question of cautious and reasonable implementation of international practices during realization of national mediacontent management.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/169892
ISSN: 2308-9180
Appears in Collections:2016, №1 (красавік)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95-99.pdf350,22 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.