Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/57780
Title: Медыярыторыка № УД-S-133/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасцей 1-23 01 08 “Журналістыка (па напрамках)”, 1-23 01 09 “Журналістыка міжнародная”, 1-23 07-01 “Інфармацыя і камунікацыя”, 1-23 01 10 “Літаратурная работа (па напрамках)”
Authors: Іўчанкаў, Віктар Іванавіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 21-Nov-2013
Abstract: Выкладанне дысцыпліны “Медыярыторыка” забяспечвае асэнсаванне студэнтамі моўнай арганізацыі прамовы з гледжання інтра- і экстралінгвістычнай сутнасці і магчымасцей яго рытарычнай апрацоўкі. Вывучэнне дысцыпліны дазваляе ажыццявіць прынцып узаемазвязанасці і ўзаемаабумоўленасці працы над тэкстам прамовы. Тэарэтычны матэрыял згрупаваны па асноўных блоках, у якіх падаюцца агульныя і прыватныя характарыстыкі антычнай рыторыкі, вывучаюцца тыпалогія рытатычнага ідэалу і лагасфера СМІ, рытарычныя стратэгіі і тактыкі, рытарычныя статусы тэкставай дзейнасці журналіста (прызначанасць для масавай аўдыторыі, аператыўнасць, перыядычнасць і рэгулярнасць, дубліраванне і валентнасць зместу, калектыўнае аўтарства, інтэртэкстуальнасць), практычны матэрыял базуецца на разглядзе журналісцкіх (у тым ліку ўласных) матэрыялаў і аналізе класічных твораў. Дысцыпліна “Медыярыторыка” вывучаецца студэнтамі пасля таго, як яны атрымалі базавыя веды па дысцыплінах “Сучасная беларуская мова”, “Сучасная руская мова”, “Стылістыка”, “Літаратурнае рэдагаванне”; яна становіцца грунтоўным падмуркам для вывучэння журналісцкага і камунікацыйнага працэсаў. У аснове навучання – максімальная індывідуалізацыя заданняў, дэталёвы кантроль і аналіз прац студэнтаў, падрабязныя кансультацыі па ўсіх пытаннях араторыі. Мэта курса – авалоданне майстэрствам пераканання, накіраванага на пошук ісціны, і ўдасканаленне ўменняў наладжваць камунікатыўны кантакт з аўдыторыяй падчас выступлення.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/57780
Appears in Collections:Архив (журналистика)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Медыярыторыка рабочая.pdf69,98 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.