Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/56036
Title: Стылістыка № УД-S-141/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасцей 1-23 01 08 “Журналістыка (па напрамках), 1-23 01 09 “Журналістыка міжнародная”, 1-23 01 10 “Літаратурная работа (па напрамках)”, 1-23 01 07-01 “Інфармацыя і камунікацыя”
Authors: Басава, Ганна Іванаўна
Дуброўскі, Аляксандр Уладзіміравіч
Самусевіч, Вольга Міхайлаўна
Цікоцкі, Аляксандр Міхайлавіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 18-Sep-2013
Abstract: Вывучэнне стылістыкі служыць фундаментам для практычнай работы журналіста, павышае лінгвастылістычную культуру студэнтаў, закладвае тэарэтычныя асновы культуры маўлення, мае важнае значэнне для засваення асноў рэдагавання, вырашэння праблем перакладу ва ўмовах блізкароднаснага білінгвізму. Студэнт-журналіст павінен добра ведаць стылістычную дыферэнцыяцыю моўных сродкаў, асаблівасці розных стыляў маўлення, перш за ўсё, публіцыстычнага, мець уяўленне пра трапеічную сістэму мовы, моўныя нормы і адхіленні ад іх, прычыны стылістычных памылак. Стылістыка вывучаецца ў функцыянальным аспекце на аснове дасягненняў сучаснай лінгвістычнай навукі. Значнае месца адводзіцца пытанням дакладнасці слова- і формаўжывання, якія разглядаюцца ў цеснай сувязі з асноўнымі паняццямі культуры мовы, ужывання лексікі стылістычна абмежаванага выкарыстання. Асноўнай мэтай дысцыпліны з’яўляецца стварэнне ў студэнта цэласнага сістэмнага ўяўлення аб функцыянаванні мовы ў яе стылявых разнавіднасцях, аб магчымасцях выкарыстання розных моўных сродкаў для максімальна поўнага здавальнення камунікатыўных патрэб журналіста як аўтара і рэдактара
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/56036
Appears in Collections:Архив (журналистика)PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.