Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/51996
Title: Оценка состояния и перспектив развития объектов водохозяйственной рекультивации
Other Titles: Ацэнка стану і перспектыў развіцця аб’ектаў водагаспадарчай рэкультывацыі
Assessment of the Present State and Outlook for Future Development of Hydroeconomic Rehabilitation Objects
Authors: Хомич, Светлана Александровна
Keywords: ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Водное хозяйство
Issue Date: 1997
Citation: Литосфера. — 1997. — № 6
Abstract: Для оценки состояния новообразованных аквальных систем предложено выделять тип и стадию функционирования. В качестве интегрального выражения типовой, стадиальной принадлежности, трофического статуса карьерных водоемов - использовать энергетические показатели Р.Э.Тийдора. Прогнозная оценка перспектив водоемов осуществлена путем расчета потенциальных биопродукционных показателей с привлечением морфометрических параметров карьеров-котловин. = У адпаведнасці з уяўленнямі аб прынцыповым падабенстве кар’ерных вадаёмаў і прыродных азёр новаўтвораныя аквальныя сістэмы дыферэнцыраваны па тыпу функцыянавання: макрафітнаму або фітапланктоннаму. Выяўлены тры стадыі развіцця вадаёмаў прадукцыйна-макрафітнай арыентацыі, адлюстроўваючыя змену прадуцэнта арганічнага рэчыва: патэнцыяльна-макрафітная, уласна-макрафітная і рэшткава-макрафітная. Дыягнаставаць стадыяльныя пераходы прадукцыйна-макрафітных сістэм прапанавана праз колькасць злучэнняў азоту і фосфару ў тканках пагружаных макрафітаў. У прадукцыйна-фітапланктонных вадаемах асноўным прадуцэнтам арганічнага рэчыва на працягу ўсяго перыяду развіцця з’яўляецца фітапланктон. У сваім развіцці гэтыя вадаемы праходзяць толькі адну стадыю - фітапланктонную. Колькасна ахарактарызаваць стан вадаёмаў рознай прадукцыйнай арыентацыі прапанавана з выкарыстаннем інгэгральных энергетычных паказчыкаў Р.Э.Ційдара: энергетычны індэкс Е, які характарызуе ўзровень эўтрафіравання, індэкс прадуктыўнасці гідрафону К, які вызначае хуткасць працэсу эўтрафіравання і адносіны Е:К, якія паказваюць стан новаўтворанай сістэмы ў радзе эвалюцыйнага развіцця прадукцыйна-функцыянальных структур. Адносіны Е:К характарызуюць перспектывы развіцця вадаёму і забяспечваюць комплекс мерапрыемстваў, якія вызначаюць яго функцыянаванне ў рэжыме прыродна-гаспадарчага оптымуму. Другі варыянт ацэнкі стану і перспектыў развіцця кар’ерных вадаёмаў грунтуецца на выкарыстанні марфаметрычных параметраў водазмяшчаюшчых катлавін, якія дазваляюць разлічыць «патэнцыяльныя» фізіка-хімічныя і біяпрадуктыўныя паказчыкі кар’ерных вадаёмаў. Параўнанне рэальна назіраемых і разліковых «патэнцыяльных» паказчыкаў стану ўскосна паказвае тыповую і стадыяльную прыналежнасць вадаему, яго месца ў радзе эвалюцыйнага развіцця, блізкасць да «парогу ўстойлівасці», працягласць перыяду прыродна-гаспадарчага оптымуму. Выкарыстанне вышэй названых падыходаў для ацэнкі стану і перспектыў аб’ектаў водагаспадарчай рэкультывацыі забяспечвае распрацоўку навукова абгрунтаваных мерапрыемстваў па стварэнню трывала функцыяніруючых кар’ерных вадаёмаў шматмэтавага прызначэння. = Following the idea of essential similarity of quarry water reservoirs and natural lakes, the newly formed aqueous systems are differentiated with respect to their vital activity types into macrophytic and phytoplanktonic ones. Three stages of the production- macrophytic reservoir evolution showing the organic matter producer changes are distinguished: potential macrophytic, properly macrophytic and residual macrophytic ones. It is suggested to assess the stages of production-macrophytic systems from the nitrogen and phosphorus compounds content of submerged macrophyte tissues. Phytoplankton is the main producer of the organic matter in production-phytoplanktonic reservoirs. These reservoirs go through only one (phytoplanktonic) stage during their evolution. For the quantitative description of the conditions of reservoirs showing different production pattern, it is suggested to use R.E.Tyidor’s integral energy indices: energy index E describing the eutrophication level; production index of the hydrological background К showing the eutrophication rate (Tyidor, 1983), and E:K ratio being indicative of the position of a newly formed system in the evolution sequence of production and functioning units. The E:K ratio is responsible for the future evolution of water reservoirs and suggests a series of measures ensuring their activity under the most favourable management conditions. The second way to assess the present conditions and prospects of the quarry reservoirs evolution is based on the use of morphometric parameters of water basins that enable the calculation of «potential» physical-chemical and biological productivity properties of quarry reservoirs (Romanov, 1991). The correlation of the properties observed in reality with «potential» ones calculated from morphometric peculiarities indirectly shows the type and stage belonging of a reservoir, its position in the evolution sequence, closeness to the stability threshold, the duration of the nature management optimum. The use of the above approaches to the assessment of the present conditions and future development of water objects requiring economic rehabilitation provides scientifically substantiated measures for the creation of stable quarry reservoirs of multipurpose function. 
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51996
Appears in Collections:Кафедра международного туризма (публикации, вышедшие не на ФМО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
khomich_litasfera_n6_1997.pdf586,21 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.