Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/285379
Title: Проектирование информационной системы «Электронный архив учебно-методической документации и письменных работ обучающихся» в Республиканской информационно- образовательной среде / Николай Павлович Лисица; ; БГУ, факультет радиофизики и компьютерных технологий, кафедра телекоммуникаций и информационных технологий; науч. рук. Воротницкий Ю.И.
Authors: Лисица, Николай Павлович
Keywords: ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Автоматика. Вычислительная техника
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Минск: БГУ, ФРКТ, кафедра телекоммуникаций и информационных технологий
Abstract: Объект исследования – архив электронных документов. В работе исследовались основные архитектурные и технологические решения, используемые в Республиканской информационно-образовательной среде, была сформулирована задача проектирования архива электронных документов, были разработаны технические требования к нему, выбраны технологии, которые могут использоваться для его реализации. Цель работы – концептуальное проектирование возможной реализации автоматизированной информационной системы защищенного облачного архива письменных работ обучающихся, работников учреждений образования, научных организаций и составление технических требований к ней. Система должна обеспечить надежное хранение и безопасный мобильный доступ к рефератам, эссе, курсовым и дипломным работам, магистерским диссертациям, депонированным статьям и т.п. Функционирование вышеописанного архива предполагается в рамках Республиканской информационно-образовательной среды. Метод исследования – метод сравнительного анализа, исследования и обобщения.
Abstract (in another language): Аб'ект даследавання – архіў электронных дакументаў. У працы даследаваліся асноўныя архітэктурныя і тэхналагічныя рашэнні, якія выкарыстоўваюцца ў рэспубліканскім інфармацыйна-адукацыйным асяроддзі, была сфармуляваная задача праектавання архіва электронных дакументаў, былі распрацаваны тэхнічныя патрабаванні да яго, выбраны тэхналогіі, якія могуць выкарыстоўвацца для яго рэалізацыі. Мэта працы - канцэптуальнае праектаванне магчымай рэалізацыі аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы абароненага хмарнага архіва пісьмовых работ навучэнцаў, работнікаў устаноў адукацыі, навуковых арганізацый і складанне тэхнічных патрабаванняў да яе. Сістэма павінна забяспечыць надзейнае захоўванне і бяспечны мабільны доступ да рэфератаў, эсэ, курсавых і дыпломных работ, магістарскіх дысертацый, дэпанаваных артыкулах і т. п. функцыянаванне вышэйапісанага архіва мяркуецца ў рамках рэспубліканскага інфармацыйна-адукацыйнага асяроддзя. Метад даследавання – метад параўнальнага аналізу, даследаванні і абагульнення.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/285379
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства). 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лисица.pdf176,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.