Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/239581
Title: Традыцыі Люблінскай уніі ў беларуска-польскіх адносінах (1990-я – 2010-я гг.)
Other Titles: Traditions of Lublin Union in Belarus Poland relations (1990-я – 2010-я гг.) / М.E. Chasnouski
Authors: Часноўскі, М. Э.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце : материалы XVIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 557-562.
Abstract: Рэч Паспалітая – трэцяя гістарычная форма дзяржаўнасці на беларускіх землях, услед за першай – Полацкім і Тураўскім княствамі, і другой – Вялікім княствам Літоўскім, Рускім і Жамойцкім (ВКЛ). Палітычныя рэаліі вымусілі ВКЛ, баронячыся ад агрэсіі суседзяў, стварыць праз Люблінскую ўнію ў 1569 г. федэратыўнае аб’яднанне з Польшчай. Унія аказалася рызыкоўным саюзам, бо ў ім ВКЛ уступала па сваёй геапалітычнай моцы Кароне Польскай. У далейшым стан на сумежжы заходняга і ўсходняга арэалаў еўрапейскай цывілізацыі ператвараў ВКЛ у перманентнае поле саперніцтва між моцнымі суседзямі, пазбаўляў здзяйснення ідэі суверэннай беларускай дзяржаўнасці. Постлюблінская гісторыя Беларусі не замацавала суверэнную роўнасць беларусаў сярод сваіх суседзяў. Аднак у 1990-х гг. і пазней назапашаны ўнікальны вопыт міждзяржаўнага, грамадскага, дзелавога, міжчалавечага ўзаемадзеяння беларусаў і палякаў. Складанасці ў двухбаковых адносінах дапамагае пераадольваць, між іншым, феномен Люблінскай уніі.
Abstract (in another language): The Polish-Lithuanian Commonwealth is the third historical form of soveregnty on Belarusian lands, followed by the first by the Polotsk and Turov principalities, and the second by the Grand Duchy of Lithuania, Russia and Zhemoytsky (GDL). Political realities forced the Grand Duchy of Lithuania, defending itself against the aggression of its neighbors, to create a federal union with Poland through the Union of Lublin in 1569. The union turned out to be a risky union, since in it the GDL was inferior in its geopolitical power to the Crown of Poland. Subsequently, the state at the junction of the western and eastern areas of European civilization turned the GDL into a permanent rivalry between strong neighbors, deprived the idea of sovereign Belarusian statehood. The post-Lyublinsky history of Belarus did not consolidate the sovereign equality of Belarusians among its neighbors. However, in the 1990s. and later a unique experience was accumulated of interstate, public, business, interhuman interaction between Belarusians and Poles. By the way, the phenomenon of the Union of Lublin helps to overcome difficulties in bilateral relations.
Description: Круглый стол. Люблинская уния
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/239581
ISBN: 978-985-566-826-9
Appears in Collections:2019. Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
557-562.pdf358,89 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.