Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/239514
Title: Культурна абумоўленыя аспекты канататыўнага значэння прэцэдэнтных тапонімаў у беларускім і славацкім медыядыскурсе / М. П. Кажарновіч
Other Titles: Culturally conditioned aspects of the connotative meaning of precedent toponyms in the Belarusian and Slovak media discourse / M. P. Kazharnovich
Культурно обусловленные аспекты коннотативного значения прецедентных топонимов в белорусском и словацком меиадискурсе / М. П. Кожарнович
Authors: Кажарновіч, М. П.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. - 2019. - № 3. - С. 60-68
Abstract: Сучасны медыядыскурс шырока карыстаецца канататыўным патэнцыялам уласнага імя для асэнсавання, ацэнкі і аксіялагічнай інтэрпрэтацыі рэчаіснасці. Канатацыя ўключае ў сябе экстралінгвістычную інфармацыю, рэлевантную для разумення значэння оніма пры яго ўжыванні ў другаснай намінацыі. Гіпернамінатыўнасць уласных імёнаў дэтэрмінавана наяўнасцю канататыўнага значэння. Даследаванне, рэалізаванае ў межах дадзенага артыкула, скіравана на кампаратыўны аналіз канататыўнага значэння прэцэдэнтных тапонімаў у беларускім і славацкім медыядыскурсе з мэтай выяўлення ўніверсальных і культурна абумоўленых аспектаў іх функцыянавання ў метафарычных кантэкстах. Разглядаецца праблема вызначэння лінгвістычнага статусу оніма ў другаснай намінацыі: акрэсліваюцца традыцыйныя і сучасныя падыходы да вырашэння дадзенага пытання. Асобная ўвага звернута на тэорыю канататыўнага значэння ўласнага імя. Кампаратыўны аналіз тапанімічных канатонімаў у беларускіх і славацкіх медыятэкстах мае дэскрыптыўна-інтэрпрэтацыйны характар і скіраваны на выяўленне, апісанне і інтэрпрэтацыю нацыянальна абумоўленых аспектаў канататыўнага значэння прэцэдэнтных тапонімаў.
Abstract (in another language): Modern media discourse makes extensive use of the connotative potential of a proper name for reflection, evaluation, and axiological interpretation of reality. Connotation includes meta-linguistic information that is relevant for understanding the meaning of onym when it is used in the secondary nomination. Hyper-nominativity of proper nouns is determined by the presence of a connotative meaning. The study implemented within the framework of this article is aimed at a comparative analysis of the connotative meaning of precedent toponyms in Belarusian and Slovak media discourse in order to identify the universal and culturally determined aspects of their functioning in metaphorical contexts. The article discusses the problem of determining the linguistic status of onym in the secondary nomination: traditional and modern approaches to solving this issue are highlighted. Special attention is paid to the theory of the connotative meaning of a proper name. The comparative analysis of toponymic connotonyms in Belarusian and Slovak media texts is descriptive and interpretative in nature and is aimed at identifying, describing and culturally interpreting the nationally determined aspects of the connotative meaning of case-related toponyms. = Современный медиадискурс широко использует коннотативный потенциал имени собственного для осмысления, оценки и аксиологической интерпретации действительности. Коннотация включает в себя экстралингвистическую информацию, релевантную для понимания значения онима при его употреблении во вторичной номинации. Гиперноминативность имен собственных детерминирована наличием коннотативного значения. Исследование, реализованное в рамках данной статьи, направлено на компаративный анализ коннотативного значения прецедентных топонимов в белорусском и словацком медиадискурсе в целях выявления универсальных и культуно бусловленных аспектов их функционирования в метафорических контекстах. Рассматривается проблема определения лингвистического статуса онима во вторичной номинации: освещаются традиционные и современные подходы к решению данного вопроса. Отдельное внимание уделено теории коннотативного значения имени собственного. Компаративный анализ топонимических коннотонимов в белорусских и словацких медиатекстах носит дескриптивно-интерпретационный характер и направлен на выявление, описание и культурную интерпретацию национально обусловленных аспектов коннотативного значения прецедентных топонимов.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/239514
ISSN: 2521-6775
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2019, №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60-68.pdf391,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.