Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/237948
Title: Медыятэкст пастоў радыё­ і тэлеканалаў у сацыяльнай сетцы Facebook
Other Titles: Media text of the posts of radio and television channels in the social network Facebook / P. P. Zhauniarovich
Медиатекст постов радио и телеканалов в социальной сети Facebook / П. П. Жолнерович
Authors: Жаўняровіч, П. П.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика = Journal of the Belarusian State University. Journalism and pedagogics. - 2019. - № 2. - С. 40-48
Abstract: Аналізуюцца кампазіцыйныя і стылістычныя асаблівасці беларускамоўных медыятэкстаў, якія складаюць вербальны змест пастоў аўдыявізуальных каналаў Беларускай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі (Першы нацыянальны канал Беларускага радыё, канал «Культура» Беларускага радыё, радыё «Сталіца», тэлеканал «Беларусь 3»). Разглядаемым пастам уласціва выкарыстанне ў асноўным навінавага кантэнту. Спецыфіка паведамленняў супольнасцей Белдзяржтэлерадыёкампаніі ў Facebook – дамінаванне анонса як жанру, рэалізацыя яго асноўных дыскурсіўных функцый (інфармацыйнай і ўплывовай), тэкст анонса арыентаваны на хуткае ўспрыманне. Галоўнае для стваральнікаў супольнасці – выклікаць рэакцыю, заахвоціць да выканання якога­небудзь дзеяння, а гэтага лягчэй за ўсё дасягнуць выкарыстаннем эмацыйнага складніка, які ў тэксце найчасцей выяўляецца ў выкарыстанні элементаў гутарковага стылю. Аднак экспрэсіўнасць у вербальным складніку пастоў істотная. Гэта можна патлумачыць імкненнем стваральнікаў не адарвацца ад сваіх канкурэнтаў па радыё­ і тэлевяшчанні, а наблізіцца ці пераўзысці іх. Экс прэсіў насць выяўляецца ў выкарыстанні клічных сказаў, якія перадаюць разнастайныя эмоцыі, графічных вылучэнняў і гукавых паўтораў, каляровых эматыконаў. Калаквіялізацыя ў пастах разглядаемых супольнасцей не носіць выразнага зніжэння/агрублення маўлення, таму што СМІ пазіцыянуюць сябе ў якасці салідных дзяржаўных інфармацыйных брэндаў. Мультымедыйныя пасты са спасылкамі і візуальнымі кампанентамі становяцца гібрыднымі тэкстамі, якія карыстальнік расшыфруе толькі пры комплексным успрыманні, карыстаючыся рознымі органамі пачуццяў. Для стварэння ўмоўнага дыялогу з карыстальнікамі ўжываюцца мы­сказы, якія з’яўляюцца адлюстраваннем каманднай працы стваральнікаў супольнасцей і – шырэй – цалкам каналаў, набліжаюць іх да спажыўцоў інфармацыі, арганізуюць медыйную групу з блізкімі намерамі, у якой можна пагутарыць як з сябрамі. Формы імператыва (дзеясловы другой асобы загаднага ладу) збліжаюць пост з тэкстам рэкламнага дыскурсу, дазваляюць каналам атрымліваць пэўныя фінансавыя дывідэнды ад прысутнасці ў супольнасці Facebook, запрашаць карыстальнікаў пераходзіць на галоўныя інтэрнэт­пляцоўкі і на хвалі іх радыё­ і тэлестанцый. Наяўнасць гіперспасылак дае магчымасць карыстальнікам больш дэталёва пазнаёміцца з госцем, атрымаць праз рэкламны элемент дадатковы даход, запрасіць далучыцца да аўдыя­, відэа­ ці інтэрнэт­трансляцыі. Да вербальнага кампанента пастоў варта далучыць і наяўнасць хэштэгаў, якія ў апошні час пачалі шырока выкарыстоўвацца ў інтэрнэт­камунікацыі, бо палягчаюць пошук паведамленняў па тэме ці па змесце. Выяўленыя характарыстыкі дазваляюць параўнаць сродкі прыцягнення карыстальнікаў і прапанаваць мадэратарам павысіць эфектыўнасць прысутнасці радыё­ і тэлеканалаў у сацыяльнай сетцы Facebook.
Abstract (in another language): The article considers compositional and stylistic features of the Belarusian language media texts that make up the verbal content of the posts of audio­visual channels of the Belarusian State Television and Radio Company (the First National Channel of the Belarusian Radio, the Belarusian Radio Channel «Kultura», Radio «Stolitsa», TV­channel «Belarus 3»). The posts under consideration are characterized by the use of mainly news content. Specificity of the Belarusian State Television and Radio Company’s Facebook community messages is the dominance of the preview as a genre, the implementation of its main discursive functions – informational and influential, the text of the preview is focused on the immediate perception. The biggest concern for the community’s creators is to provoke a reaction, to encourage the audience to action, and it is easiest to achieve this by using the emotional component, which is most often expressed in the text by the use of elements of spoken language. The expressiveness in the verbal array of posts is significant. This can be explained by the desire of the creators not to break away from their competitors in radio and television broadcasting, but to get closer, or even surpass them. The expressiveness is identified in the use of exclamation points that express different emotions, graphic highlights and sound repetitions, colored emoticons. Colloquialization in the posts of the communities under consideration does not have a significant reduction/coarsening of speech, because the media position themselves as solid information brands. Multimedia posts with links and visual components become hybrid texts, which the user deciphers only in the case of complex perception, when he or she uses a variety of senses. In order to create a conditional dialogue with the audience we­sentence are used. It reflect the teamwork of community creators and, more broadly, the entire channels, bring them closer to the information consumers, organize a media group with similar intentions, in which they can talk as friends. The forms of imperative (verbs of the 2nd person of imperative) bring the post closer to the text of advertising discourse, allow channels to receive financial dividends from the presence in the Facebook community, invite users to go to the main Internet sites and the waves of their radio and television stations. Hyperlinks allow users to expand their opportunities for more detailed acquaintance with the guest, get additional income through the advertising element, invite them to join audio, video or Internet broadcasting. The verbal component of the posts also includes hashtags, which have recently become widely used in Internet communications, as they facilitate the search for messages on the topic or content. Research findings allow comparing the means of attracting users and offer moderators to strengthen the effectiveness of radio and TV channels’ presence in the social network Facebook = Анализируются композиционные и стилистические особенности белорусскоязычных медиатекстов, составляющих вербальное содержание постов аудиовизуальных каналов Белорусской государственной телерадиокомпании (Первый национальный канал Белорусского радио, канал «Культура» Белорусского радио, радио «Столица», телеканал «Беларусь 3»). Рассматриваемым постам свойственно использование в основном новостного контента. Специфика сообщений сообществ Белгостелерадиокомпании в Facebook – доминирование анонса как жанра, реализация его основных дискурсивных функций (информационной и воздействующей), текст анонса ориентирован на быстрое восприятие. Главное для создателей сообщества – вызвать реакцию, побудить к выполнению какого­нибудь действия, а этого легче всего достичь при помощи эмоциональной составляющей, которая в тексте чаще всего выражается в использовании элементов разговорного стиля. Экспрессивность в вербальном массиве постов существенная. Это можно объяснить стремлением создателей не оторваться от своих конкурентов по радио­ и телевещанию, а приблизиться или превзойти их. Экспрессивность выявляется в использовании восклицательных предложений, передающих различные эмоции, графических выделений и звуковых повторов, цветных эмотиконов. Коллоквиализация в постах рассматриваемых сообществ не носит выразительного снижения/огрубления речи, так как медиа позиционируют себя в качестве солидных информационных брендов. Мультимедийные посты со ссылками и визуальными компонентами становятся гибридными текстами, которые пользователь расшифрует лишь при комплексном восприятии, пользуясь разнообразными органами чувств. Для создания условного диалога с пользователями употребляются мы­предложения, являющиеся отражением командной работы создателей сообществ и – шире – целиком каналов, приближают их к потребителям информации, организуют медийную группу с близкими намерениями, в которой можно побеседовать как с друзьями. Формы императива (глаголы второго лица повелительного наклонения) сближают пост с текстом рекламного дискурса, позволяют каналам получать финансовые дивиденды от присутствия в сообществе Facebook, приглашают пользователей переходить на главные интернет­площадки и на волны их радио­ и телестанций. Наличие гиперссылок дает возможность пользователям более детально познакомится с гостем, получить посредством рекламного элемента дополнительный доход, пригласить присоединиться к аудио­, видео­ или интернет­трансляции. К вербальному компоненту постов относятся и хэштеги, которые в последнее время начали широко использоваться в интернет­коммуникации, так как облегчают поиск сообщений по теме или по содержанию. Выявленные характеристики позволяют сравнить средства привлечения пользователей и предложить модераторам повысить эффективность присутствия радио­ и телеканалов в социальной сети Facebook.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/237948
ISSN: 2521-6783
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2019, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40-48.pdf372,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.