Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/237698
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМарозава, А. І. -
dc.date.accessioned2020-01-20T13:52:16Z-
dc.date.available2020-01-20T13:52:16Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationЖурнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика = Journal of the Belarusian State University. Journalism and pedagogics. - 2019. - № 2. - С. 23-31ru
dc.identifier.issn2521-6783-
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/237698-
dc.description.abstractРазгледжаны асаблівасці рэалізацыі тэмы малой радзімы ў падарожным нарысе. Такое даследаванне мае вялікую актуальнасць ва ўмовах глабалізацыі. Матэрыялам навуковага разгляду ўпершыню стаў цыкл перадач «Спадчына», заснаваны класікам беларускай літаратуры У. Караткевічам. Ажыццяўляецца параўнальна­гістарычны аналіз выпускаў. Серыі разгледжаны ў кантэксце развіцця і тэхнічнага ўдасканалення тэлебачання – выдзелена агульнае і адметнае паміж імі і папярэднімі па часе ілюстраванымі апавяданнямі, кінанарысамі аматараў і цыклавымі перадачамі на тэму падарожжаў («Вецер вандраванняў», «Улицы и площади рассказывают» і інш.). Акрамя таго, выпускі «Спадчыны» даследуюцца як частка творчасці У. Караткевіча ў параўнанні з друкаванымі эсэ­нарысамі і сцэнарыямі дакументальных фільмаў пісьменніка, вызначаны агульныя для друкаванай і тэлевізійнай публіцыстыкі гэтага аўтара сімвалы і вобразы­лейтматывы. Такі метад дазволіў высветліць асаблівасці лексічнага партрэта лірычнага героя перадач – інтэлігента сялянскага паходжання – і перспектывы яго выкарыстання на сучасным тэлебачанні. Акрамя таго, вызначаюцца характэрныя адметнасці перадач цыкла «Спадчына»: інтэртэкстуальнасць, калажнасць, абвостраная дынаміка паведамлення і інш. Разглядаюцца мастацкія прыёмы, ужытыя для рэалізацыі тэмы малой радзімы ў падарожным нарысе, у прыватнасці дыялагізаваны маналог, кантраст, рэтраспектыва. Разам з тым вызначаюцца характэрныя сродкі мастацкай выразнасці, сярод якіх – выкарыстанне аднасастаўных сказаў і цяперашняга часу дзеясло ва ў значэнні мінулага, эфект узмацнення гуку, рэверберацыя, праца са святлом. Вылучаны тыя сродкі мастацкай выразнасці, што стваральнікі «Спадчыны» пачалі ўжываць аднымі з першых, напрыклад увод прастамоўных і дыялектных слоў, мастацкі сімвалізм у афармленні студыі, уключэнне сюжэтных карцін. Абгрунтавана перспектыва выкарыстання вылучаных сродкаў у сучаснай аўдыявізуальнай прасторы. Падкрэсліваецца іх роля ў справе захавання гісторыка­культурнай і духоўнай спадчыны, што мае асаблівую актуальнасць у Год малой радзімы.ru
dc.language.isobelru
dc.publisherМинск : БГУru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информацииru
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчествоru
dc.titleМастацкае асэнсаванне тэмы радзімы ў тэлевізійных падарожных нарысах (на прыкладзе перадач цыкла «Спадчына» У. Караткевіча)ru
dc.title.alternativeArtistic comprehension of the theme of the motherland in television travel screens (on the example of the cycle «Spadchyna» by U. Karatkevich) / E. I. Morozowaru
dc.title.alternativeХудожественное осмысление темы родины в телевизионных путевых очерках (на примере передач цикла "Спадчына" В. Караткевича / Е. И. Морозоваru
dc.typearticleen
dc.rights.licenseCC BY 4.0ru
dc.description.alternativeThe article discusses the features of the implementation of the theme of a little motherland in a travel essay, such a study is of great relevance in the context of globalization. For the first time,the series of programs «Spadchyna», founded by the classic of Belarusian literature U. Karatkevich, became the material for scientific consideration. The article provides a comparative historical analysis of the issues.The series were studied in the context of the development and technical improvement of television.The general and the particular between them and the previous time-illustrated stories, essays of film lovers and travel programs on the subject of travel («Wind of wandering», «Streets and squares tell», etc.) are highlighted. In addition,the programs of «Spadchyna» were investigated as part of the work of U. Karatkevich, in comparison with essays, and scripts of documentary films of the writer, symbols and images-leitmotifs that are common for print and television journalism of this author, are described. Such a method made it possible to clarify the features of the lexical portrait of the program’s lyrical hero, an intellectual of peasant origin, and the prospects for its use in modern television.In addition,the article identifies the characteristic features of the «Spadchyna» series intertextuality, collage character, heightened message dynamics, etc. The artistic techniques used to implement the theme of the little motherland in a travel essay, in particular,the dialogized monologue, contrast,retrospective, are considered. At the same time, the characteristic means of artistic expressiveness are defined, among which are the use of single-part sentences and the present tense in the meaning of the past,the effect of amplification of sound,reverberation, work with light. The innovations of the creators of the «Spadchyna» program were emphasized: the means of artistic expressiveness were highlighted that they began to be used among the first, for example, the input of colloquial and dialectal words, artistic symbolism in the design of the studio, and the inclusion of plot pictures in the release. The prospects for the use of allocated funds in modern audiovisual space are substantiated. Their role in preserving the historical, cultural and spiritual heritage is emphasized, which is of particular relevance in the Year of the Little Motherland = Рассмотрены особенности реализации темы малой родины в путевом очерке. Такое исследование имеет большую актуальность в условиях глобализации. Материалом научного рассмотрения впервые стал цикл передач «Спадчына», основанный классиком белорусской литературы В. Короткевичем. Осуществляется сравнительно-исторический анализ выпусков. Серии изучены в контексте развития и технического совершенствования телевидения: выделено общее и особенное между ними и предшествующими по времени иллюстрированными рассказами,очерками кинолюбителей и цикловыми передачами на тему путешествий («Ветер странствий», «Улицы и площади рассказывают» и др.). Помимо того, выпуски «Спадчыны» исследованы как часть творчества В. Короткевича в сравнении с эссе-очерками и сценариями документальных фильмов писателя, определены общие для печатной и телевизионной публицистики этого автора символы и образы-лейтмотивы. Такой метод позволил выяснить особенности лексического портрета лирического героя программ –интеллигента крестьянского происхождения –и перспективы его использования на современном телевидении.Кроме того, в статье определены характерные особенности передач цикла «Спадчына»: интертекстуальность, коллажность, обостренная динамика сообщения и др. Рассмотрены художественные приемы, применяемые для реализации темы малой родины в путевом очерке, в частности диалогизированный монолог, контраст, ретроспектива. Вместе с тем определены характерные средства художественной выразительности, среди которых – использование односоставных предложений и настоящего времени глагола в значении прошедшего, эффект усиления звука, реверберация, работа со светом. Подчеркнуто новаторство создателей передачи «Спадчына»: выделены те средства художественной выразительности, которые они начали применять одними из первых,например ввод просторечных и диалектных слов, художественный символизм в оформлении студии, включение сюжетных картин в выпуск. Обоснована перспектива использования выделенных средств в современном аудиовизуальном пространстве. Подчеркивается их роль в деле сохранения историко-культурного и духовного наследия, что имеет особую актуальность в Год малой родины.ru
Appears in Collections:2019, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-31.pdf336,91 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.