Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/231198
Title: Бревиарий Эрколе I д’Эсте и классическая традиция в феррарской миниатюре конца XV – начала XVI в.
Other Titles: The breviary of Ercole I d’Este and the classical tradition in Ferrara illumination of the end 15th – the beginning 16th century / D. A.Churkina
Брэвіярый Эрколе І д’Эстэ і класічная традыцыя ў ферарскай мініяцюры канца XV – пачатку XVI ст. / Д. А. Чуркiна
Authors: Чуркина, Д. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Искусство. Искусствоведение
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2019. - № 2. - С. 96-104
Abstract: Исследуется один из ключевых памятников феррарской школы книжной миниатюры Раннего Возрождения – бревиарий Эрколе I д’Эсте (1502–1505). Констатируется, что создание этой рукописи пришлось на время активного развития книгопечатания, что подчеркивает ее особый статус и значение для заказчика – герцога Феррары Эрколе I д’Эсте, а также свидетельствует об устойчивости художественной традиции при феррарском дворе. Показано, что в первые годы ХVI в. осуществлялся переход от образного языка Раннего Возрождения к принципиально иным традициям искусства Высокого Ренессанса, что в первую очередь выражалось в усилении роли классических мотивов. Бревиарий Эрколе I д’Эсте выступает наглядным примером развития классической традиции в феррарской книжной миниатюре. В статье рукопись представлена в контексте придворной культуры ренессансной Феррары, проводится стилистический и иконографический анализ декоративного оформления манускрипта. Сделан вывод о том, что создание бревиария отразило личность Эрколе I д’Эсте, способствовавшего развитию в Ферраре гуманистической культуры. В то же время герцог отличался личной религиозностью, которая была возведена в ранг важной добродетели правителя. Указано, что значительную роль в декорировании бревиария Эрколе I д’Эсте сыграл Маттео да Милано – представитель ломбардской школы книжной миниатюры. Именно ему принадлежат наиболее классицизирующие элементы декора рукописи. Кроме него, в оформлении манускрипта участвовали и другие художники, чьи миниатюры больше связаны с феррарской традицией ХV в. Утверждается, что в искусстве Феррары классическая традиция, как правило, была одним из проявлений политики великолепия. Высказано предположение о том, что изобилие классических мотивов в бревиарии Эрколе I д’Эсте могло быть целью заказчика, пожелавшего таким образом прославить себя в глазах современников и потомков.
Abstract (in another language): The article presents one of the masterpieces of Renaissance Ferrara illumination – the Breviary of Ercole I d’Este (1502–1505). This manuscript was created during the active development of printing, and this fact underlines its special status and importance for the customer, and also demonstrates the stability of artistic traditions at the Ferrara court. At the same period – the first years of the 16th century – the artistic language of the Early Renaissance was changed for completely different traditions of the High Renaissance art. First of all, it was expressed in the leading role of classical motifs. The Breviary of Ercole I demonstrates the development of the classical tradition in Ferrara illumination. The article presents the manuscript in the context of the court culture of Renaissance Ferrara, providing the stylistic and iconographic analysis of the manuscript decor. The creation of the Breviary of Ercole I reflected the identity of his customer, Duke Ercole I d’Este, who contributed to the development of the humanistic culture in Ferrara. At the same time, Ercole I was a very religious man, and his personal religiosity became an important virtue of a ruler. Matteo da Milano, a representative of the Lombard school of book illumination, characterized by the classical ornamental decoration, created the most impressive elements of the manuscript decor. Besides him, there were other artists to decorate the Breviary, but their miniatures are more connected with the 15th century local tradition. In the art of Ferrara, the classical tradition took part of the «politics of magnificence». The abundance of classical motifs in this manuscript, thus, could be the goal of the customer who wished to glorify himself in this special way. = Даследуецца адзін з ключавых помнікаў ферарскай школы кніжнай мініяцюры Ранняга Адраджэння – брэвіярый Эрколе I д’Эстэ (1502–1505). Канстатуецца, што стварэнне гэтага рукапісу прыпадае на час актыўнага развіцця кнігадрукавання, што падкрэслівае яго асаблівы статус і значэнне для заказчыка – герцага Ферары Эрколе I д’Эстэ, а таксама сведчыць пра ўстойлівасць мастацкай традыцыі пры ферарскім двары. Паказана, што ў першыя гады ХVI ст. ажыццяўляўся пераход ад вобразнай мовы Ранняга Адраджэння да прынцыпова іншых традыцый мастацтва Высокага Рэнесансу, што ў першую чаргу выяўлялася ва ўзмацненні ролі класічных матываў. Брэвіярый Эрколе I д’Эстэ выступае наглядным прыкладам развіцця класічнай традыцыі ў ферарскай кніжнай мініяцюры. У артыкуле рукапіс прадстаўлены ў кантэксце прыдворнай культуры рэнесанснай Ферары, праводзіцца стылістычны і іконаграфічны аналіз дэкаратыўнага афармлення манускрыпта. Зроблена выснова аб тым, што стварэнне брэвіярыя адлюстравала асобу Эрколе I д’Эстэ, які садзейнічаў развіццю ў Ферары гуманістычнай культуры. У той жа час герцаг адрозніваўся асабістай рэлігійнасцю, якая была ўзведзена ў ранг важнай дабрадзейнай якасці правіцеля. Паказана, што значную ролю ў дэкарыраванні брэвіярыя Эрколе I д’Эстэ сыграў Матэа да Мілана – прадстаўнік ламбардскай школы кніжнай мініяцюры. Менавіта яму належаць найбольш класіцызаваныя элементы дэкору рукапісу. Акрамя яго, у афармленні манускрыпта ўдзельнічалі і іншыя мастакі, чые мініяцюры больш звязаны з ферарскай традыцыяй ХV ст. Сцвярджаецца, што ў мастацтве Ферары класічная традыцыя, як правіла, была адной з праяў палітыкі хараства. Выказана меркаванне пра тое, што багацце класічных матываў у брэвіярыі Эрколе I д’Эстэ магло быць мэтай заказчыка, які пажадаў такім чынам праславіць сябе ў вачах сучаснікаў і нашчадкаў.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/231198
ISSN: 2520-6338
Scopus: 10.33581/2520-6338-2019-2-96-104
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2019, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96-104.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.