Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/231196
Title: Ежемесячник «Praca Kobiet» о деятельности организаций, связанных с Международной демократической федерацией женщин (март – декабрь 1946 г.)
Other Titles: The monthly magazine «Praca Kobiet» about the activities of organizations related to the Women’s International Democratic Federation (March – December 1946) / A. Miodowski
Штомесячнік «Praca Kobiet» пра дзейнасць арганізацый, звязаных з Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыяй жанчын (сакавік – снежань 1946 г.) / А. Мёдаўскі
Authors: Мёдовски, А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2019. - № 2. - С. 71-83
Abstract: Исследование истории женщин, представленное в публикации, восполняет пробел, существующий в польской историографии. Оно расширяет знания не только о деятельности женских организаций, связанных с Международной демократической федерацией женщин (включая польскую Общественно-гражданскую лигу женщин), но и о роли женщин в политических, социальных и культурных изменениях, происходящих в Польше (и в мире) в первые годы после окончания Второй мировой войны. Важнейшая цель исследования – показать исторические условия деятельности Общественно-гражданской лиги женщин, а также аналогичных организаций в других странах Европы, Африки и Северной Америки. Основным источником, используемым в процессе исследования, является ежемесячник «Praca Kobiet» («Работа женщин»), дополнительным – периодическое издание «Nasza Praca» («Наша работа»). Применяется методология, типичная для исторических исследований на основе прессы: аналитико-эмпирический, дедуктивнономологический, дедуктивно-гипотетический методы и классический метод контент-анализа. В результате проведенного исследования установлено, что информационные статьи о деятельности организаций, связанных с Международной демократической федерацией женщин, публикуемые на страницах ежемесячникa «Praca Kobiet», на самом деле имели цель агитации и пропаганды. Польская феминистская пресса манипулировала фактами и таким образом влияла на формирование прокоммунистических и антизападных взглядов у женщин. Тема работы не исчерпана: дальнейшие исследования потребуют более широкого использования источников прессы не только из Польши, но и из других стран.
Abstract (in another language): The research on women’s history presented in this publication supplements the gap existing in polish historiography. The gap includes not only knowledge about the activities of women's organizations associated in the Women’s International Democratic Federation (including the polish Social-Civic League of Women). The same applies to the assessment of the role of women in political, social and cultural changes taking place in Poland (and in the world) in the first years after the end of World War II. The main purpose of this publication is to show the historical conditions of the activities of the Social-Civic League of Women, as well as similar organizations in other European, African and North American countries. The basic source used in the research process is the monthly «Praca Kobiet» (and additionally the periodical «Nasza Praca»). The work uses a methodology typical for studies based on press sources. Their list includes the following methods: analytical-empirical, deductive-nomological, deductive-hypothetical and classical method of content analysis. The effect of the undertaken research is to establish that the information articles on the activities of organizations associated in the Women’s International Democratic Federation published on the pages of the «Praca Kobiet» monthly were in fact agitation and propaganda. The polish feminist press manipulated facts and thus influenced the formation of pro-communist and anti-Western views of women. The topic is not exhausted and needs to be continued. Further research will require a wider use of press sources not only from Poland, but also from other countries. = Даследаванне гісторыі жанчын, прадстаўленае ў публікацыі, запаўняе прабел, які існуе ў польскай гістарыяграфіі. Яно пашырае веды не толькі пра дзейнасць жаночых арганізацый, звязаных з Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыяй жанчын (у тым ліку Супольна-грамадзянскай лігай жанчын), але і пра ролю жанчын у палітычных, сацыяльных і культурных змяненнях, якія адбываліся ў Польшчы (і ў свеце) у першыя гады пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. Галоўная мэта даследавання – паказаць гістарычныя ўмовы дзейнасці Супольна-грамадзянскай лігі жанчын, а таксама аналагічных арганізацый у іншых краінах Еўропы, Афрыкі і Паўночнай Амерыкі. Асноўнай крыніцай, якая выкарыстоўваецца ў даследаванні, з’яўляецца штомесячнік «Praca Kobiet» («Праца жанчын»), дадатковай – перыядычнае выданне «Nasza Praca» («Наша праца»). Ужываецца метадалогія, тыповая для гістарычных даследаванняў на аснове прэсы: аналітыка-эмпірычны, дэдуктыўна-намалагічны, дэдуктыўна-гіпатэтычны метады і класічны метад кантэнт-аналізу. У выніку праведзенага даследавання вызначана, што інфармацыйныя артыкулы пра дзейнасць арганізацый, звязаных з Міжнароднай дэмакратычнай федэрацыяй жанчын, якія публікаваліся на старонках штомесячніка «Praca Kobiet», мелі мэту агітацыі і прапаганды. Польская фемінісцкая прэса маніпулявала фактамі і такім чынам уплывала на фарміраванне пракамуністычных і антызаходніх поглядаў у жанчын. Тэма даследавання не вычарпана: далейшая яе распрацоўка патрабуе больш шырокага выкарыстання крыніц прэсы не толькі з Польшчы, але і з іншых краін.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/231196
ISSN: 2520-6338
Scopus: 10.33581/2520-6338-2019-2-71-83
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2019, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71-83.pdf414,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.