Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/231195
Title: Назначение древнеегипетских обелисков (согласно текстам надписей на обелисках XVIII и XIX династий)
Other Titles: The functions of ancient Egyptian obelisks (according to the inscriptions on the 18th and 19th dynasties monuments) / A. A. Spartak
Прызначэнне старажытнаегіпецкіх абеліскаў (паводле тэкстаў надпісаў на абелісках XVIII І XIX дынастый) / А. А. Спартак
Authors: Спартак, А. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2019. - № 2. - С. 57-70
Abstract: Проблема понимания назначения древнеегипетских обелисков связана с вопросами становления, функционирования и развития института царской власти в Древнем Египте, чем и обосновывается актуальность тематики исследования. До сих пор в историографии египтологии данная проблема не решена. Нет ответа и на вопросы о том, почему обелиски устанавливались парами возле входов в храмы и элементами какого мира – сакрального либо профанного – они являлись. В статье исследуются тексты надписей на древнеегипетских обелисках периода правления XVIII и XIX династий ввиду их лучшей сохранности и точной атрибуции. Цель работы – выявление функций и характеристик обелисков на основе анализа текстов надписей на них. Сделан краткий историографический обзор вопроса, сравниваются позиции историографии с данными, полученными при анализе текстов надписей на языке оригинала. Предпринимается попытка определения реконструкции понятия «обелиск» как в египетском, так и в других языках древности и Средневековья, на основании чего сделан вывод о том, что обозначение обелисков в египетском языке изначально было связано с их свойством – светоносностью. Утверждается, что обелиски посвящались родовому предку царя (богу либо царю) по мужской линии, в храме которого они и устанавливались. Одной из очевидных функций обелисков, согласно текстам надписей на них, было запечатление царского имени – одной из ипостасей царской души.
Abstract (in another language): The problem of comprehension the function of the ancient Egyptian obelisks is connected with the issues of formation, functioning and development of the institute of kingship in ancient Egypt, which justifies the relevance of the case studies. There is still a consensus on the question of understanding the meaning of the erection of the obelisks by kings. There is no doubt that the obelisks are erection in pairs near the entrance to the temples. The article examines the inscriptions on the ancient Egyptian obelisks of the reign of the 18th and 19th dynasties, taking into account their better preservation and accurate attribution. The main purpose of this work is that the author sees the identified functions and characteristics. In the introduction, the author gives a brief historical overview of the issue and compares the position of the stories with the data obtained from the analysis of texts in the original language. Authors should obtain a definition of the concept of «obelisk» both in the Egyptian language and in other languages of antiquity and the Middle Ages, on the basis of which the author concludes that the designation of obelisks in Egyptian was originally associated with their property – luminosity. In conclusion, the author concludes that the obelisks are dedicated to the ancestor of the king (God or king) along the male lines, in the temple of which they were erected. One of the obvious functions of the obelisks, according to the inscriptions on them, was to imprint the royal name (one of the hypostasis of the royal soul). = Праблема разумення прызначэння старажытнаегіпецкіх абеліскаў звязана з пытаннямі станаўлення, функцыянавання і развіцця інстытута царскай улады ў Старажытным Егіпце, чым і абумоўлена актуальнасць тэматыкі даследавання. Да гэтага часу ў гістарыяграфіі егіпталогіі дадзеная праблемы не вырашана. Няма адказу і на пытанні пра тое, чаму абеліскі ўсталёўваліся парамі каля ўваходаў у храмы і элементамі якога свету – сакральнага або прафаннага – яны былі. У артыкуле даследуюцца тэксты надпісаў на старажытнаегіпецкіх абелісках перыяду праўлення XVIII і XIX дынастый з прычыны іх лепшай захаванасці і дакладнай атрыбуцыі. Мэта працы – выяўленне функцый і характарыстык абеліскаў на аснове аналізу тэкстаў надпісаў на іх. Зроблены кароткі гістарыяграфічны агляд пытання, параўноўваюцца пазіцыі гістарыяграфіі з данымі, атрыманымі пры аналізе тэкстаў надпісаў на мове арыгінала. Прадпрымаецца спроба вызначэння рэканструкцыі паняцця «абеліск» як у егіпецкай, так і ў іншых мовах старажытнасці і Сярэднявечча, на падставе чаго зроблена выснова аб тым, што абазначэнне абеліскаў у егіпецкай мове першапачаткова было звязана з іх уласцівасцю – святланоснасцю. Сцвярджаецца, што абеліскі прысвячаліся родаваму продку цара (богу або цару) па мужчынскай лініі, у храме якога яны і ўсталёўваліся. Адной з відавочных функцый абеліскаў, згодна з тэкстамі надпісаў на іх, было захаванне царскага імені – адной з іпастасей царскай душы.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/231195
ISSN: 2520-6338
DOI: 10.33581/2520-6338-2019-2-57-70
Appears in Collections:2019, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57-70.pdf499,15 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.