Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/231192
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСлесаренко, А. Н.-
dc.date.accessioned2019-09-28T19:50:05Z-
dc.date.available2019-09-28T19:50:05Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationЖурнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2019. - № 2. - С. 31-39ru
dc.identifier.issn2520-6338-
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/231192-
dc.description.abstractРассматривается один из узловых моментов Великой Северной войны – поход шведского короля Карла ХII на Москву. Показано, что исследователи данной темы до настоящего момента не пришли к единому мнению о причинах, вызвавших внезапный поворот шведской армии на юг с прямого маршрута на Москву. На основе исследования историографических достижений последних лет проведен сравнительный анализ военных операций, происходивших на территории Беларуси летом – осенью 1708 г. В этот период произошло три крупных сражения при переправах через важные водные рубежи: при Головчине, Малятичах и Лесной. Все они имели разный исход, поэтому представляется важно детально проанализировать особенности этих боев. Высказано предположение, что российской стороне удалось сочетать воздействие на шведскую армию разных родов войск: гвардейской пехоты, конных драгунских полков и иррегулярной конницы (казаки, калмыки и татары). Российская армия старалась ослабить войска противника путем создания трудностей в снабжении провизией. Причиной поворота на юг Карла ХII стала потеря военного обоза, сопровождаемого корпусом Левенгаупта. Анализируется степень достоверности источников, освещающих события Великой Северной войны на территории Беларуси в 1708 г. На основе метода сравнительного анализа источников предпринята попытка восстановления реальной картины происходивших событий. Сделан вывод об умышленном искажении фактов в официальной российской историографии в целях создания позитивного имиджа царя Петра I и его соратников как на международной арене, так и внутри страны. Выявлена устойчивость этой традиции на протяжении длительного времени.ru
dc.language.isoruru
dc.publisherМинск : БГУru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические наукиru
dc.title1708 год в Беларуси: сравнительный анализ белых пятен трех крупнейших сраженийru
dc.title.alternative1708 year in the Belarus: an comparative analysis of the three biggest battles blind spots / O. N. Slisarenkoru
dc.title.alternative1708 год у Беларусі: параўнальны аналіз белых плям трох найбуйнейшых баёў / А. М. Слесарэнкаru
dc.typearticleen
dc.rights.licenseCC BY 4.0ru
dc.identifier.DOI10.33581/2520-6338-2019-2-31-39-
dc.description.alternativeThe article is devoted to one of the key moments of the Great Northern war – the campaign of the Swedish king Charles XII to Moscow. The historians of this campaign until now has not come to a consensus about what caused the sudden turn of the Swedish army to the South with a main route to Moscow. In the article on the basis of the analysis of historiographical achievements of recent years, a comparative analysis of military operations that took place on the territory of Belarus in the summer – autumn of 1708. In this period there were three major battles at the crossings of important water boundaries: when Golovchino, Maletichy and Lesnaja. All of them had different outcomes, so it is interesting to analyze in detail the features of these battles. The author believes that the Russian army managed to combine the impact on the Swedish army of different kind of troops: guards infantry, horse dragoon regiments and irregular cavalry (cossacks, kalmyks and tatars). The Russian army tried to weaken the enemy forces by creating difficulties in supply. The main motive for turning to the South of Charles XII was the loss of a military convoy, accompanied by a corps Lewenhaupt. The degree of reliability of the sources covering the events of the Great Northern war on the territory of Belarus in 1708 is analyzed. Based on the method of comparative analysis of sources, the author attempts to restore the real picture of the events. The conclusion is made about deliberate distortion of facts in the official Russian historiography in order to create a positive image of Tsar Peter I and his associates both in the international arena and within the country. The stability of this tradition for a long time is revealed. = Разглядаецца адзін з вузлавых момантаў Вялікай Паўночнай вайны – паход шведскага караля Карла ХII на Маскву. Паказана, што даследчыкі гэтай тэмы да цяперашняга моманту не прыйшлі да адзінага меркавання аб прычынах, якія выклікалі раптоўны паварот шведскай арміі на поўдзень з прамога маршруту на Маскву. На аснове даследавання гістарыяграфічных дасягненняў апошніх гадоў праведзены параўнальны аналіз ваенных аперацый, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі летам – восенню 1708 г. У гэты перыяд адбыліся тры буйныя бітвы пры пераправах праз важныя водныя рубяжы: пры Галоўчыне, Маляцічах і Лясной. Усе яны мелі розны вынік, таму ўяўляецца важным дэталёва прааналізаваць асаблівасці гэтых баёў. Выказана меркаванне пра тое, што расійскаму боку ўдалося спалучаць уздзеянне на шведскую армію розных родаў войскаў: гвардзейскай пяхоты, конных драгунскіх палкоў і ірэгулярнай конніцы (казакі, калмыкі і татары). Расійская армія намагалася аслабіць войскі саперніка шляхам стварэння цяжкасцей у забеспячэнні правізіяй. Прычынай павароту на поўдзень Карла ХII стала страта ваеннага абозу, які суправаджаў корпус Левенгаўпта. Аналізуецца ступень дакладнасці крыніц, якія асвятляюць падзеі Вялікай Паўночнай вайны на тэрыторыі Беларусі ў 1708 г. На аснове метаду параўнальнага аналізу крыніц ажыццёўлена спроба ўзнаўлення рэальнай карціны падзей. Зроблена выснова аб наўмысным скажэнні фактаў у афіцыйнай расійскай гістарыяграфіі з мэтай стварэння пазітыўнага іміджу цара Пятра I і яго паплечнікаў як на міжнароднай арэне, так і ўнутры краіны. Выяўлена ўстойлівасць гэтай традыцыі на працягу доўгага часу.ru
Appears in Collections:2019, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-39.pdf306,97 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.