Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/231190
Title: Сацыяльная біяграфія ўдзельніка Люблінскага сойма 1569 г.: Пётр Кісель і Цімафей Гурка
Other Titles: The social biography of the Lublin Diet’s participant (1569): Peter Kisel and Cimafiej Hurka / U. A. Padalinski
Социальная биография участника Люблинского сейма 1569 г.: Пётр Кисель И Тимофей Гурко / В. А. Подолинский
Authors: Падалінскі, У. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. История = Journal of the Belarusian State University. Historical sciences. - 2019. - № 2. - С. 10-21
Abstract: Разглядаюцца біяграфіі Пятра Кісяля і Цімафея Гуркі, якія прадстаўлялі на сойме 1569 г. Віцебскі павет і непасрэдна ўдзельнічалі ў заключэнні Люблінскай уніі. Доўгі час у гістарыяграфіі ўвага надавалася толькі самым уплывовым дзеячам гэтага сойма. Аднак сваю ролю ў перамовах аб уніі адыгралі і «нічым не прыметныя» прадстаўнікі шырокіх колаў павятовага шляхецтва Вялікага Княства Літоўскага. Інтарэсы і ўяўленні, свядомасць і каштоўнасці, нарэшце, асабісты вопыт гэтых людзей непасрэдна ўплывалі на іх грамадска-палітычную пазіцыю, а значыць, у той ці іншай ступені і на жыццё ўсёй дзяржавы. Мэта даследавання – на прыкладзе ўнікальных лёсаў двух віцебскіх шляхціцаў паказаць важныя формы сацыяльнай актыўнасці дробнай і сярэдняй шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове XVI ст. Адлюстраваны ўплыў ваенна-палітычных падзей 1560-х гг. на палітычную дзейнасць Пятра Кісяля і Цімафея Гуркі. Адзначана, што вопыт Інфлянцкай вайны, безумоўна, паўплываў на іх пазіцыю па пытанні заключэння уніі паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Каронай Польскай у 1569 г. Зроблена выснова, што менавіта кардынальныя трансфармацыі 1560-х гг. (дзяржаўныя рэформы ў Вялікім Княстве Літоўскім, стварэнне Рэчы Паспалітай) далі родам Кісялёў і Гуркаў магчымасць актыўна ўключыцца ў грамадскае жыццё і на доўгі час заняць трывалае месца сярод палітычнай эліты Віцебскага павета. Падкрэсліваецца, што падрабязнае вывучэнне біяграфій простых шляхціцаў адкрывае новыя перспектывы ў даследаванні шляхецкага саслоўя Вялікага Княства Літоўскага.
Abstract (in another language): The article explores the biographies of Peter Kisel and Cimafiej Hurka, who represented the Viciebsk district at the Diet of 1569 and directly participated in the conclusion of the Union of Lublin. For a long time in historiography, attention was paid only to the most influential figures of this Diet. However, the simple, «unremarkable» representatives of the wide circles of the Grand Duchy of Lithuania’ nobility played their role in the negotiations on the union. Interests and ideas, conscious and values, and finally, the personal experience of these people directly determined their social and political position, and therefore, to one degree or another, the life of the entire state. The aim of research is to reflect the most important forms of social activity of the Grand Duchy of Lithuania’ petty and middle nobility in the second half of the 16th century on the example of two Viciebsk noblemen’s unique destinies. It shows the influence of the military and political events of the 1560s on political activities of Peter Kisel and Cimafiej Hurka. The Livonian War’s experience definitely influenced their position on the conclusion of the union between the Grand Duchy of Lithuania and the Polish Kingdom in 1569. The author concludes that it was the cardinal transformations of the 1560s (state reforms, the establishment of the Commonwealth) that allowed them to actively participate in a public life of the Grand Duchy of Lithuania. It also enabled Kisel and Hurka noble families to take a firm place among the political elite of the Viciebsk district for a long time. It is emphasized that a detailed study of «unremarkable» noblemen’s biographies provides advanced research of the noble estate of the Grand Duchy of Lithuania. = Рассматриваются биографии Петра Киселя и Тимофея Гурко, представлявших на сейме 1569 г. Витебский повет и непосредственно участвовавших в заключении Люблинской унии. Долгое время в историографии внимание уделялось только самым влиятельным деятелям этого сейма. Однако свою роль в переговорах об унии сыграли и «ничем не примечательные» представители широких кругов поветового шляхетства Великого княжества Литовского. Интересы и представления, сознание и ценности, наконец, личный опыт этих людей непосредственно влияли на их общественно-политическую позицию, а значит, в той или иной степени и на жизнь всего государства. Цель исследования – на примере уникальных судеб двух витебских шляхтичей отразить важнейшие формы социальной активности мелкой и средней шляхты Великого княжества Литовского во второй половине XVI в. Показано влияние военно-политических событий 1560-х гг. на политическую деятельность Петра Киселя и Тимофея Гурко. Указано, что опыт Ливонской войны, безусловно, повлиял на их позицию по вопросу заключения унии между Великим княжеством Литовским и Королевством Польским в 1569 г. Сделан вывод, что именно кардинальные трансформации 1560-х гг. (государственные реформы в Великом княжестве Литовском, создание Речи Посполитой) дали родам Киселей и Гурко возможность активно включиться в общественную жизнь и на долгое время занять прочное место среди политической элиты Витебского повета. Подчеркивается, что подробное изучение биографий простых шляхтичей открывает новые перспективы в исследовании шляхетского сословия Великого княжества Литовского.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/231190
ISSN: 2520-6338
DOI: 10.33581/2520-6338-2019-2-10-21
Appears in Collections:2019, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-21.pdf411,89 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.