Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/220554
Title: Баладны сюжэт пра вяртанне салдата: тэкстуалізацыя і трасфармацыя матыўнага фонду
Other Titles: The ballade plot about the soldier coming back: textualization and transformation of the motive pool / N. A. Hulak
Балладный сюжет о возвращении солдата: текстуализация и трансформация мотивного фонда / А. А. Гулак
Authors: Гулак, Н. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. - 2019. - № 1. - С. 83-91
Abstract: У шырокім фалькларыстычным кантэксце аналізуецца познетрадыцыйны баладны сюжэт Непазнаны муж вяртаецца з вайны. На матэрыяле публікацый ХІХ–ХХ стст. выяўлены яго асноўныя рэлевантныя формы. Упершыню ў навуковы дыскурс уводзіцца арыгінальны варыянт з рэпертуару беларускіх партызан перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Акрэслены генетычная сувязь сюжэта з баладнай традыцыяй і яго прадуктыўная рэалізацыя ў жанры салдацкай песні. Даказана, што матыўны фонд сюжэта складаюць пяць матываў і шэраг стылістычных формул, якія ўвасабляюць семантычныя ўніверсаліі традыцыйнай народнай культуры і фарміруюць устойлівае праблемна-тэматычнае поле. Сцвярджаецца, што дынаміка сюжэтнай традыцыі развіваецца ў кірунку рэдукцыі ліра-эпічнага пачатку і павелічэння апавядальнай экспрэсіі.
Abstract (in another language): In a broad folkloristic context, the article analyzes a late traditional ballade plot The husband comes unrecognized from war. Based on the ХІХ–ХХ centuries publications, the work demonstrates the plot’s main relevant forms. The original plot variant used by the Belarus partisans of the Great Patriotic War are introduced into scientific discourse for the first time. The article proves the plot’s connection to the ballade tradition and explores its productive realization in the genre of a soldier’s song. It is proved that the plot employs five motives that embody semantic universals of the traditional culture and form a sustainable problem-thematic field. The article states that the plot tradition in its development aims at reducing its lyrico-epic component and increasing its narrative expression. = В широком фольклористическом контексте анализируется позднетрадиционный балладный сюжет Неузнанный муж возвращается с войны. На материале публикаций ХIХ–ХХ вв. выявлены его основные релевантные формы. Впервые в научный дискурс вводится оригинальный вариант из репертуара белорусских партизан периода Великой Отечественной войны. Отмечена генетическая связь сюжета с балладной традицией и его продуктивная реализация в жанре солдатской песни. Определено, что мотивный фонд сюжета составляют пять мотивов и ряд стилистических формул, которые воплощают семантические универсалии традиционной народной культуры и формируют устойчивое проблемно-тематическое поле. Доказано, что динамика сюжетной традиции развивается в направлении редукции лиро-эпического начала и увеличения повествовательной экспрессии.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/220554
ISSN: 2521-6775
Appears in Collections:2019, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
83-91.pdf388,44 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.