Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/220553
Title: Праблемы развіцця чэшскага гістарычнага рамана 1940–60-х гг.
Other Titles: The problems of development of the Czech historic novel in 1940–60s. / A. U. Vostrykava
Проблемы развития чешского исторического романа 1940–60-х гг. / Е. В. Вострикова
Authors: Вострыкава, А. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 2019
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Журнал Белорусского государственного университета. Филология = Journal of the Belarusian State University. Philology. - 2019. - № 1. - С. 72-82
Abstract: Освещаются проблемы развития исторического жанра в чешской литературе 1940–60-х гг. Представлена широкая панорама развития исторической прозы этого периода, называются авторы и их произведения, определяются их место и роль в литературном процессе, характеризуются идейные и жанрово-стилевые особенности. Решается проблема традиционного и новаторского в чешском историческом романе 1940–60-х гг. Выделяются основные тенденции развития в рамках каждого временного отрезка, связанного с определенными историческими и культурными событиями в Чехословакии.
Abstract (in another language): The article highlights the problems of the development of the historical genre in the Czech literature of the 1940–60s, gives a broad panorama of the development of the historical prose of the period, authors and their works are named, their place and role in the literary process are determined, and their ideological and genre-style features are characterized. The problem of the traditional and innovative in the Czech historical novel of this time is being solved. The main trends of development within each time interval, connected with certain historical and cultural events in Czechoslovakia, are singled out. = Асвятляюцца праблемы развіцця гістарычнага жанру ў чэшскай літаратуры 1940–60-х гг. Раскрываецца шырокая панарама развіцця гістарычнай прозы гэтага перыяду, называюцца аўтары і іх творы, вызначаюцца іх месца і роля ў літаратурным працэсе, характарызуецца ідэйная і жанрава-стылявая адметнасць. Вырашаецца праблема традыцыйнага і наватарскага ў чэшскім гістарычным рамане 1940–60-х гг. Вылучаюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця ў межах кожнага часавага прамежку, звязанага з пэўнымі гістарычнымі і культурнымі падзеямі ў Чэхаславакіі.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/220553
ISSN: 2521-6775
Appears in Collections:2019, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72-82.pdf389,47 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.